Πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλη των οικογενειών τους, επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι δικαιούχοι της Συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ελλάδα έχει επιλέξει να εφαρμόσει το άρθρο 18 παράγραφο 4 (δηλωτικό σύστημα) της Συμφωνίας Αποχώρησης (Σ.Α.) για το καθεστώς διαμονής των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου (Η.Β.), των μελών των οικογενειών τους και άλλων προσώπων στην ελληνική επικράτεια.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 της Σ.Α. «Σε περίπτωση που ένα κράτος υποδοχής έχει επιλέξει να μην απαιτήσει από τους πολίτες της Ένωσης ή τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μέλη των οικογενειών τους και άλλα πρόσωπα, που διαμένουν στην επικράτειά του σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος τίτλου, να υποβάλουν αίτηση για το νέο καθεστώς διαμονής που αναφέρεται στην παράγραφο ως προϋπόθεση για τη νόμιμη διαμονή τους, τα πρόσωπα που είναι επιλέξιμα για τη χορήγηση δικαιώματος διαμονής βάσει του παρόντος τίτλου έχουν το δικαίωμα να λάβουν, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην οδηγία 2004/38/ΕΚ, έγγραφο διαμονής, το οποίο μπορεί να έχει ψηφιακή μορφή και το οποίο περιλαμβάνει δήλωση ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία.».

Για το δηλωτικό σύστημα ισχύουν τα κάτωθι:

α) οι δικαιούχοι της Σ.Α. έχουν το δικαίωμα να εφοδιαστούν, εφόσον το αιτηθούν, με έγγραφο διαμονής που να περιλαμβάνει δήλωση ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με την Σ.Α..

β) η κατοχή εγγράφου διαμονής δεν αποτελεί προϋπόθεση νόμιμης διαμονής των δικαιούχων της Σ.Α. στην ελληνική επικράτεια. Οι δικαιούχοι διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και απολαμβάνουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Σ.Α., από το γεγονός και μόνο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται σε αυτή.

γ) η χορήγηση του εγγράφου διαμονής γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ.

Γίνεται αντιληπτό ότι, στο πλαίσιο του δηλωτικού συστήματος διαμονής (σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ), το καθεστώς διαμονής απονέμεται αυτοδικαίως απευθείας στους δικαιούχους και δεν εξαρτάται από την εκ μέρους τους ολοκλήρωση διοικητικών διαδικασιών.

Ωστόσο, η Ελλάδα ενθαρρύνει όλους τους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, να αιτηθούν και να αποκτήσουν το έγγραφο διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4. Η κατοχή του εγγράφου θα διευκολύνει την καθημερινότητά τους και είναι σημαντικός παράγοντας αποφυγής επιβάρυνσής τους με διοικητικές διαδικασίες.

Επιπλέον, την 19-10-2020, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθ. 4000/1/113-α’ από 14-10-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου, με αντικείμενο τον καθορισμό των αρμόδιων αρχών έκδοσης εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους, καθώς και ειδικότερων ζητημάτων, για την εφαρμογή της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε παρακάτω.


Ανακοινώσεις

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 αυτής;

Τι ισχύει για τα έγγραφα διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Ποιες είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης στους δικαιούχους αυτής;

Πότε άρχεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Υπάρχει προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης; 

Πως υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Tι διαδικασία ακολουθείται μετά την έγκριση του αιτήματος για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Ποιες είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες δακτυλοσκόπησης και ποια διαδικασία ακολουθείται για το σκοπό αυτό;

Τι ισχύει για τη βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών; Σε ποιες περιπτώσεις χορηγείται;

Τι ισχύει για το δικαίωμα μόνιμης διαμονής των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Τι ισχύει για το αδιάλειπτο της διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης;

Tι ισχύει για τους κανόνες απουσίας για δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη;

Απώλεια του καθεστώτος δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης

Τι ισχύει στην περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Tι ισχύει για την ανανέωση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης; Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για το σκοπό αυτό;

Tι ισχύει για την αντικατάσταση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης; Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για το σκοπό αυτό;

Ποια είναι η ισχύς των εγγράφων που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το π.δ. 106/2007 (έως 31/12/2020) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου;

Υπάρχει αρμόδια Υπηρεσία για την υποστήριξη και επίλυση των προβλημάτων αναφορικά με τη χορήγηση εγγράφων διαμονής στους δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για ιστότοπους και νομοθεσία