Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας (Δ.Δ.Α.Σ.)

Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, είναι θεσμικός φορέας επικοινωνίας με τις αστυνομικές Αρχές και Κρατικές Υπηρεσίες όλων των Κρατών, καθώς και τους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, επί θεμάτων συνεργασίας που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Βάσει του άρθρου 8 του Π.Δ. 178/2014, διαρθρώνεται σε 5 τμήματα, ήτοι το Τμήμα Υποστήριξης και Αποστολών, το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, το Τμήμα SIRENE , το Τμήμα INTERPOL και το Τμήμα EUROPOL . Επιπλέον, με το εν λόγω νομοθέτημα ιδρύεται εντός των δομών της Διεύθυνσης, Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

To Τμήμα Υποστήριξης και Αποστολών είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των θεμάτων και τη διοικητική υποστήριξη του προσωπικού της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, καθώς και του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι αποσπασμένο στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό και υπάγεται στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας. Επίσης, μεριμνά για την αξιολόγηση, επιλογή προσωπικού και κατάλληλη εισήγηση στην Ηγεσία για κάλυψη θέσεων Αστυνομικών Συνδέσμων, Προσωπικού Ασφαλείας σε Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές, καθώς και συμμετοχή Αστυνομικού Προσωπικού σε αποστολές στο εξωτερικό, αλλά και για την εξασφάλιση της μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων της Ηγεσίας ή τη συνδρομή στη μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων των Διευθύνσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων * μεριμνά για τη ρύθμιση θεμάτων Ε.Ε., αρμοδιότητας Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και άλλους κρατικούς φορείς, καθώς και με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις/Α.Ε.Α. για τον καθορισμό των θέσεων επί των θεμάτων αυτών. Επίσης, είναι αρμόδιο, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις/Α.Ε.Α., τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου μας και το Υπουργείο Εξωτερικών, για την προώθηση και νομοτεχνική επεξεργασία Συμφωνιών Αστυνομικής Συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές ευρωπαϊκών και τρίτων χωρών, στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών σχέσεων του Υπουργείου μας. Περαιτέρω, μεριμνά για την προετοιμασία της συμμετοχής της Ηγεσίας του Αρχηγείου και του Υπουργείου μας σε διεθνή συνέδρια και διασκέψεις, αφενός σε συναντήσεις στο πλαίσιο διμερών και πολυμερών σχέσεων, αφετέρου σε συνόδους οργάνων της Ε.Ε., καθώς και σε Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς και Πρωτοβουλίες όπως ο ΟΣΕΠ, το SELEC , η SEECP , το RCC , ο ΟΟΣΑ, ο ΟΗΕ, κ.α.. Τέλος, είναι αρμόδιο για το συντονισμό και την υποστήριξη των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και την παροχή κατάλληλων οδηγιών και κατευθύνσεων, με σκοπό την εξασφάλιση της ενιαίας έκφρασης της αστυνομικής πολιτικής για τα θέματα που έχουν σχέση με τις διμερείς, πολυμερείς και διεθνείς σχέσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

* Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων ασκούνται προς το παρόν από το Τμήμα Υποστήριξης και Αποστολών.

Το Τμήμα SIRENE έχει ως κύρια αποστολή την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών στα πλαίσια της Ορθής Εφαρμογής του Κεκτημένου Σένγκεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΣΣ). Το περιεχόμενο των πληροφοριών αφορά τη λήψη διοικητικών και ποινικών μέτρων σε βάρος προσώπων και αντικειμένων, όπως συλλήψεις διωκομένων με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, εντοπισμό και κατάσχεση κλεμμένων οχημάτων, εντοπισμό και μέτρα προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων, κ.λπ.. Στο πλαίσιο αυτό παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες στις αστυνομικές, λιμενικές και τελωνειακές Υπηρεσίες καθώς και στις Υπηρεσίες Ασύλου αναφορικά με τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών Schengen (SIS) τον τρόπο εφαρμογής του Κεκτημένου, καθώς και την ακολουθητέα, σε κάθε περίπτωση, διαδικασία και τακτική. Επίσης, είναι αρμόδιο για την ανταλλαγή συμπληρωματικών πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής από τις αρμόδιες εθνικές Aρχές, των Αποφάσεων 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ε.Ε. (Αποφάσεις Pr ü m ), καθώς και του Π.Δ. 135/2013 (Σουηδική Πρωτοβουλία).

Το Τμήμα υποστηρίζει τη λειτουργία του Ενιαίου Κέντρου Ανταλλαγής Πληροφοριών Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, σε 24η βάση (τηλ. 210-6998262), το προσωπικό του οποίου διαχειρίζεται τις διακινούμενες, μέσω του Συστήματος Πληροφοριών Schengen (SIS) πληροφορίες.

Το Τμήμα INTERPOL αποτελεί το Εθνικό Κεντρικό Γραφείο Interpol Αθηνών κι εξασφαλίζει την επικοινωνία των αστυνομικών και λοιπών αρχών του κράτους, με τη Γεν. Γραμμ. του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Ε.Α. − INTERPOL). Η INTERPOL έχει ως σκοπό να εξασφαλίσει την αμοιβαία επικοινωνία και συνδρομή όλων των αρμοδίων Αρχών, για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας, απαγορεύοντας όμως αυστηρά οποιαδήποτε παρέμβαση ή δραστηριότητα πολιτικού, στρατιωτικού, θρησκευτικού ή φυλετικού χαρακτήρα.

Στο εκτεταμένο δίκτυο, του μεγαλύτερου παγκοσμίως αυτού αστυνομικού Οργανισμού, που συνδέει τις 190 Χώρες-μέλη, ανταλλάσσονται πληροφορίες, για όλα τα εγκλήματα και κάθε μορφής παράνομη εγκληματική δραστηριότητα, κυρίως δε για τον εντοπισμό και τη σύλληψη διεθνώς διωκομένων ατόμων.

Στο Τμήμα, και μέχρι τη θέση σε λειτουργία του Ενιαίου Κέντρου Ανταλλαγής Πληροφοριών Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, υφίσταται Κέντρο Επιχειρήσεων σε 24η βάση (τηλ. 210-6448888), το προσωπικό του οποίου διαχειρίζεται τις διακινούμενες πληροφορίες, μέσω ασφαλούς συστήματος επικοινωνίας.

Το Τμήμα EUROPOL είναι αρμόδιο για την υλοποίηση της Απόφασης 2009/371/ΔΕΥ για την ίδρυση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (EUROPOL). Αποτελεί την Εθνική Υπηρεσία σύνδεσμο με την Europol που έχει έδρα τη Χάγη Ολλανδίας, τις αντίστοιχες Εθνικές Μονάδες των Κρατών-Μελών, καθώς και των Κρατών που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες στρατηγικής και επιχειρησιακής συνεργασίας με τον Οργανισμό. Παράλληλα, αποτελεί το εθνικό σημείο επαφής μεταξύ των Ελληνικών Υπηρεσιών επιβολής του Νόμου ήτοι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Υπουργείου Οικονομικών και των αντίστοιχων Υπηρεσιών των Κρατών-Μελών, στα πλαίσια της αρμοδιότητας της Europol, για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν σε σοβαρές μορφές οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατίας.

Το Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας ιδρύθηκε με το Π.Δ. 178/2014, θα λειτουργήσει σε επίπεδο Τμήματος επί 24ώρου βάσεως και θα αποτελεί το σημείο επαφής αναφορικά με υποθέσεις διεθνούς επιχειρησιακής αστυνομικής συνεργασίας, περιλαμβάνοντας το σύνολο των θεσμοθετημένων διεθνών και ευρωπαϊκών κόμβων επικοινωνίας της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ( EIXM ) και τις βέλτιστες πρακτικές. Το Ενιαίο Κέντρο Ανταλλαγής Πληροφοριών Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας θα στελεχώνεται από προσωπικό των Τμημάτων SIRENE, INTERPOL και EUROPOL της Διεύθυνσης (τα επιχειρησιακά κέντρα των οποίων θα συγχωνευθούν σ’αυτό), καθώς και από υπαλλήλους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Τελωνειακών Αρχών και του Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπό την επίβλεψη των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του θα είναι η μεριμνά για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων αναφορικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του εγκλήματος και τη διεξαγωγή επιχειρήσεων αντιμετώπισης του διεθνικού εγκλήματος, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών ή και άλλες συναρμόδιες Διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας. Επίσης, θα διεκπεραιώνει άμεσα τις επείγουσες υποθέσεις που διαβιβάζονται από αλλοδαπές ή εθνικές δικαστικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου και θα κατευθύνει και θα συντονίζει τις αρμόδιες εθνικές αρχές στον τομέα της διαχείρισης θεμάτων διεθνούς αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας.

Πίνακας συναφθεισών διμερών συμφωνιών Αστυνομικής Συνεργασίας και Επανεισδοχής