Συστήματα συναγερμού

Έκδοση Αδείας Σύνδεσης ή Ανανέωσης Συστημάτων Συναγερμού με Αστυνομικές Υπηρεσίες

– Η άδεια αυτή χορηγείται δυνάμει της υπ΄αριθμ.8518/9/1-ιβ΄από 14-4-99 (ΦΕΚ.Β΄-417/19-4-99) Απόφασης του κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ΄αριθμ.8518/9/1-λ΄ από 2/10/2000 Απόφαση του. (ΦΕΚ.Β΄1225/6-10-2000)

– Την άδεια αυτή χορηγεί ο Δ/ντής της οικείας Διεύθυνσης Aμεσης Δράσης και ο Αστυνομικός Δ/ντής του Νομού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής.

Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων σύνδεσης συστημάτων συναγερμού με αστυνομικές Υπηρεσίες, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
1.  Ο σκοπός χρήσης και το είδος των ασκούμενων δραστηριοτήτων στον υπό σύνδεση χώρο, σε συνδυασμό με την ανάγκη προστασίας του.
2. Η δυνατότητα φρούρησης του χώρου με ιδιωτικό προσωπικό ασφάλειας.
3. Τυχόν εκδήλωση προηγουμένων εγκληματικών ενεργειών, στρεφομένων κατά του υπό σύνδεση χώρου.
4. Οι δυνατότητες των αστυνομικών Υπηρεσιών, υποδοχής των συνδέσεων σε συνδυασμό με τις λοιπές ανάγκες τους.
5. Η θέση του υπό σύνδεση χώρου, καθώς και η απόστασή του από την πλησιέστερη αστυνομική Αρχή.
6. Η δημιουργία προβλημάτων κατά το διάστημα τυχόν προηγούμενης σύνδεσης.

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο Τμήμα Ασφάλειας και όπου δεν υπάρχει στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής που βρίσκεται ο χώρος στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αίτηση, με πλήρη στοιχεία ταυτότητος του αιτούντος. Προκειμένου περί εταιρείας αναφέρεται η επωνυμία της, τα στοιχεία του εκπροσώπου της, το είδος της ασκουμένης επαγγελματικής δραστηριότητας, η διεύθυνση και ο ακριβής προσδιορισμός του χώρου εγκατάστασης του συστήματος συναγερμού, καθώς και ο σκοπός χρήσης και το είδος της ασκουμένης στον υπό σύνδεση χώρο δραστηριότητας (κάθε αίτηση εξετάζεται αυτοτελώς).
 •  Έγκριση καταλληλότητας (έγκριση τύπου) του συστήματος συναγερμού από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών ή το Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • Περιγραφή διπλωματούχου μηχανικού για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας του.
 •  Βεβαίωση του Ο.Τ.Ε. για την έγκριση σύνδεσης του συστήματος συναγερμού μέσω ευθείας γραμμής του. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται προκειμένου περί ασυρμάτων συστημάτων συναγερμού.
 • Σχεδιάγραμμα διπλωματούχου μηχανικού στο οποίο εμφαίνεται ο χώρος προστασίας και ο τρόπος πρόσβασης σ΄αυτόν.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 για τον ορισμό υπεύθυνου χειριστή-συντηρητή του συστήματος, καθώς και του αναπληρωτή του, με την διεύθυνση κατοικίας και τον αριθμό τηλεφώνου τους
 •  Αποδεικτικό καταβολής του τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του Ν.2622/1998 (Α-138), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου Ν. 4058/2012.
 •  Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα συναγερμού.
 • Σε περίπτωση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, βεβαίωση έναρξης αυτής της οικείας Δ.Ο.Υ.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στις ίδιες ως άνω Υπηρεσίες, εντός του προτελευταίου από τη λήξη της σύνδεσης μήνα, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται και για την χορήγηση έγκρισης της σύνδεσης (κάθε αίτηση εξετάζεται αυτοτελώς).
 • Φωτοαντίγραφο της απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η υφιστάμενη σύνδεση ή η συνέχιση αυτής.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις βάση των οποίων χορηγήθηκε η έγκριση σύγκρισης.
 • Αποδεικτικό καταβολής του τέλους που προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2622/1998, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 20 του νόμου Ν. 4058/2012

Σημείωση: Σε περίπτωση μεταβολής των προϋποθέσεων, βάση των οποίων εγκρίθηκε η σύνδεση ή η συνέχιση αυτής, υποβάλλονται εξαρχής όλα τα προβλεπόμενα από την παρ. 1 του παρόντος δικαιολογητικά, εκτός εάν η μεταβολή αναφέρεται μόνο στην αλλαγή του προσώπου του υπευθύνου χειριστή – συντηρητή του συστήματος.