Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η Ελληνική Αστυνομία τηρεί και εφαρμόζει τις διατάξεις του N. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

Η Ελληνική Αστυνομία επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής της και συγκεκριμένα:

  • την εξασφάλιση της δημόσιας ειρήνης και ευταξίας και της απρόσκοπτης κοινωνικής διαβίωσης των πολιτών, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας γενικής αστυνόμευσης και τροχαίας.
  • την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος και την προστασία του Κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος, στα πλαίσια της συνταγματικής τάξης, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.
  • την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης εισόδου – εξόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα και τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την είσοδο, έξοδο, παραμονή και εργασία των αλλοδαπών στη χώρα, που περιλαμβάνει την άσκηση της αστυνομίας αλλοδαπών και προστασίας συνόρων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας Δεδομένων είναι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213-1520000
Κέντρο Επικοινωνιών για θέματα αλληλογραφίας: 213-1520159
E-mail: kepik@astynomia.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:

Αστυνόμος Β’ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ Γεώργιος
Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77, Αθήνα
Τηλέφωνο: 213-1520318

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας.

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Λ. Κηφισίας 1, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφώνο: 210-6475600
Fax: 210-6475628
E-mail: complaints@dpa.gr