Πως υποβάλλεται η αίτηση για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Την παρούσα χρονική στιγμή δεν υφίσταται διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης για τη χορήγηση του νέου εγγράφου διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης. Η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες:

i. με αυτοπρόσωπη παρουσία του αιτούντα.

Εάν για τον αιτούντα συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας που καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη μετακίνηση του στην αρμόδια υπηρεσία (νοσηλεία κατ’ οίκον ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ανήμπορα άτομα), στον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει υπάλληλος της αρμόδιας Υπηρεσίας και παραλαμβάνει την αίτηση και τα δικαιολογητικά, συνοδευόμενα, επίσης, από ιατρικό πιστοποιητικό, χορηγούμενο από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση, το οποίο βεβαιώνει ουσιωδώς την αδυναμία μετακίνησης.

ii. δια πληρεξούσιου δικηγόρου.

iii. από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. Στην περίπτωση αυτή, τα πρόσωπα θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένα από τον αιτούντα. Η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δημόσια Αρχή και να ορίζει ρητώς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης.

iv. για τα ανήλικα τέκνα κάτω των 18 ετών, με αυτοπρόσωπη παρουσία του ασκούντα την επιμέλεια γονέα ή δια πληρεξούσιου δικηγόρου. Όταν η επιμέλεια ασκείται και από τους δύο γονείς, αρκεί η αυτοπρόσωπη παρουσία του ενός γονέα και η έγγραφη συναίνεση του άλλου, του οποίου το ιδιόχειρο της υπογραφής βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή.

Σημείωση: Λόγω της επικρατούσας κατάστασης με την πανδημία του Covid-19 και τα μέτρα που έχουν επιβληθεί στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του, η εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων πολιτών από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες πραγματοποιείται, την παρούσα στιγμή, υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα μέτρα μεταβάλλονται ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες συνιστώνται να επικοινωνούν με την αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία του τόπου κατοικία τους, προκειμένου να ενημερωθούν για την απαίτηση ή μη ραντεβού για την υποβολή της αίτησής τους.