Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Όλοι οι αιτούντες, ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής τους (μόνιμη ή μη διαμονή), απαιτείται να προσκομίσουν, στην αρμόδια Υπηρεσία, τα εξής κοινά δικαιολογητικά:

  • Αίτηση, η οποία χορηγείται από την αρμόδια αστυνομική Υπηρεσία.
  • Διαβατήριο ή ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ, αναγνωρισμένο από την Ελλάδα.
  • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες σε φυσική μορφή, με τεχνικές προδιαγραφές ίδιες με αυτές των διαβατηρίων, όπως κάθε φορά ισχύουν.
  • e-Παράβολο δέκα έξι (16,00) ευρώ. Το e-Παράβολο είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm) με στοιχεία:

Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί) Δημόσιας Τάξης Π.τ.Π./Ελληνική Αστυνομία
Κατηγορία Παραβόλου: Άδεια διαμονής του Άρθρου 18 παρ . 4 της Σ.A.
Τύπος Παραβόλου ( [ κωδικός τύπου ] Ονομασία ): [ 2296 ] Χορήγηση – Ανανέωση – Αντικατάσταση Άδειας Διαμονής

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση του e-Παραβόλου στον αρμόδια Υπηρεσία αποτελεί η πληρωμή του. Μη πληρωμένα e-Παράβολα δεν γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια Υπηρεσία.

  • Έγγραφο-α που αποδεικνύουν τη διεύθυνση κατοικίας του αιτούντα στην ελληνική επικράτεια. Για τη λίστα εγγράφων που μπορούν να υποβληθούν για το σκοπό αυτό, πατήστε εδώ.

Εκτός από τα κοινά δικαιολογητικά, ως περιγράφονται ανωτέρω, όλοι οι αιτούντες απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον δικαιολογητικά για την απόδειξη του καθεστώτος διαμονής υπό την Σ.Α., τα οποία εξαρτώνται από την κατοχή ή μη εγγράφου κατά το π.δ. 106/2007 και της απόκτησης ή μη του δικαιώματος μόνιμης διαμονής κατά άρθρα 15 και 16 της Σ.Α..

Εφόσον ο αιτών έχει αποκτήσει έγγραφο διαμονής σύμφωνα με το π.δ. 106/2007, δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.

Εφόσον ο αιτών δεν έχει αποκτήσει έγγραφο διαμονής σύμφωνα με το π.δ. 106/2007, δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.

Για τη φόρμα της υπεύθυνης δήλωσης, όπου απαιτείται, πατήστε εδώ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μπορείτε να επικοινωνείτε με την αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας σας.