Πότε άρχεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και χορήγησης του εγγράφου διαμονής κατά άρθρο 18 παρ. 4 της Σ.Α. από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες έχει αρχίσει από την 1η Ιανουαρίου 2021.