Τι ισχύει στην περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 4000/1/113-α΄ Κ.Υ.Α., η απόρριψη αιτήματος για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής ή η ανάκληση της απόφασης χορήγησης και αφαίρεση της άδειας από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες έκδοσης, γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία κοινοποιείται με αποδεικτικό σύμφωνα με το άρθρο 30 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ και περιλαμβάνει απόφαση επιστροφής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3907/2011, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό.

Κατά της ανωτέρω απόφασης, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίησή της, να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Διευθυντή Διευθύνσεων Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης για τους διαμένοντες στην Αττική και Θεσσαλονίκη ή Διεύθυνσης Αστυνομίας για τους διαμένοντες στην υπόλοιπη χώρα, ο οποίος αποφασίζει σχετικά εντός τριάντα (30) ημερών. Με την άσκηση της προσφυγής και μέχρι την εξέτασή της, χορηγείται στον προσφεύγοντα η Ειδική Βεβαίωση Νόμιμης Διαμονής του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 4000/1/113-α΄ Κ.Υ.Α. (σημείωση: το έγγραφο αυτό αποδεικνύει ότι ο κάτοχός της απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο μέρος δεύτερο της Συμφωνίας Αποχώρησης). Η εμπρόθεσμη και νομότυπη άσκηση της προσφυγής, καθώς και η προθεσμία για την άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της απόφασης επιστροφής, εφόσον περιλαμβάνεται. Σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής, η υπόθεση επαναφέρεται στον κατά τόπο αρμόδιο Διοικητή της αρμόδιας αστυνομικής Υπηρεσίας έκδοσης για τη χορήγηση της άδειας διαμονής, ενώ σε περίπτωση απόρριψής της εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό και διατάσσεται η εκτέλεση της απόφασης επιστροφής, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για τον σκοπό αυτό.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 της υπ’ αριθ. 4000/1/113-α΄ Κ.Υ.Α., κατά της απόφασης απόρριψης της προσφυγής, καθώς και κατά της απόφασης απόρριψης για χορήγηση, ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής, ασκείται αίτηση ακύρωσης κατ’ εφαρμογή του άρθρου 15 του ν. 3068/2002, ενώπιον του κατά τόπο Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε προθεσμία  εξήντα (60) ημερών  που  αρχίζει  από  την  επόμενη  της  κοινοποίησης των προσβαλλόμενων πράξεων.