Υπάρχει προθεσμία υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης;

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ήταν μέχρι την 30/06/2021. Ωστόσο, πρέπει να διευκρινιστεί πως αυτή η προθεσμία δεν είναι αποκλειστική. Δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει επιλέξει το δηλωτικό σύστημα, αυτό σημαίνει ότι:

-παρόλο που έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, οι δικαιούχοι της Σ.Α. συνεχίζουν να υποβάλλουν αίτηση και έπειτα, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε συνέπεια για το καθεστώς διαμονής τους ή κύρωση.

-η προθεσμία αυτή είχε χαρακτήρα προτροπής των δικαιούχων να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες, να αιτηθούν και να χορηγηθούν το νέο έγγραφο διαμονής. Έτσι, εξασφαλίζεται μια νομική βεβαιότητα τόσο για τη χώρα μας όσο και για τους δικαιούχους της Σ.Α.. Θα επιτρέψει στην Ελλάδα να διαπιστώσει ότι όντως οι υπήκοοι του Η.Β., τα μέλη των οικογενειών τους και τα άλλα πρόσωπα ότι είναι δικαιούχοι της Σ.Α. και αντίστοιχα αυτοί να γνωρίζουν ότι είναι πράγματι δικαιούχοι αυτής.