Απώλεια του καθεστώτος δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης

Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης δεν μπορούν να χάσουν το καθεστώς για άλλους λόγους, πέραν των όσων προβλέπονται στη Συμφωνία Αποχώρησης.

Η απώλεια του καθεστώτος δικαιούχου της συμφωνίας αποχώρησης είναι δυνατή σε γενικές γραμμές για τους ίδιους λόγους με την απώλεια δικαιωμάτων διαμονής σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ:

– Οι δικαιούχοι χάνουν τα δικαιώματά τους όταν παύουν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που ορίζονται στο δεύτερο μέρος της Συμφωνίας Αποχώρησης (άρθρο 39 της Συμφωνίας Αποχώρησης). Σε αντίθεση με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία, το άρθρο 15 παράγραφος 3 της Συμφωνίας Αποχώρησης προβλέπει ότι το δικαίωμα μόνιμης διαμονής πρέπει να χάνεται μόνο λόγω απουσίας από το κράτος υποδοχής για περίοδο που υπερβαίνει τα πέντε συνεχόμενα έτη.

-Το καθεστώς μπορεί να ανακληθεί για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας σύμφωνα με το Κεφάλαιο VI της Οδηγίας, είτε η σχετική συμπεριφορά έλαβε χώρα πριν από το τέλος της μεταβατικής περιόδου ή έπειτα από το τέλος της μεταβατικής περιόδου (Άρθρο 7 παρ. 1 (β) της υπ’ αριθ. 4000/1/113-α’  Κ.Υ.Α., με το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 20 παρ. 1 & 2 της Συμφωνίας Αποχώρησης).

Μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου και από τη στιγμή που ένα άτομο αποκτήσει το καθεστώς δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης, οι περίοδοι φυλάκισης χωρίς αναστολή δεν ισοδυναμούν, από μόνες τους, με την απώλεια της ιδιότητας του δικαιούχου του Συμφωνίας Αποχώρησης. Εάν η συμπεριφορά για την οποία επιβλήθηκε η ποινή φυλάκισης πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 7 παρ. 1 (β) της υπ’ αριθ. 4000/1/113-α’  Κ.Υ.Α., η Ελλάδα μπορεί να λάβει απόφαση περιορισμού. Ωστόσο, εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η περίοδος φυλάκισης θα έχει ως αποτέλεσμα μόνο τη διακοπή του αδιάλειπτου της διαμονής του δικαιούχου της Συμφωνίας Αποχώρησης με σκοπό την απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής, όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παράγραφος 2 της Συμφωνίας Αποχώρησης. Μετά την αποφυλάκιση, ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης θα μπορεί να δημιουργήσει μια νέα περίοδο συνεχούς διαμονής πέντε ετών.

Το άρθρο 20 παρ. 3 της Συμφωνίας Αποχώρησης επιτρέπει στην Ελλάδα να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την άρνηση, τον τερματισμό ή την ανάκληση κάθε δικαιώματος που παρέχεται από το Μέρος ΙΙ της Συμφωνίας Αποχώρησης σε περίπτωση κατάχρησης ή απάτης, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 της Οδηγία 2004/38/ΕΚ (Άρθρο 7 παρ. 1 (γ) της υπ’ αριθ. 4000/1/113-α’  Κ.Υ.Α.).

Οι διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 της Συμφωνίας Αποχώρησης, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 15 και στο κεφάλαιο VI της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, ισχύουν σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΔΕΕ σχετικά με τις γενικές αρχές του δικαίου της ΕΕ, οι αποφάσεις περιορισμού πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με την αρχή της αναλογικότητας και τα θεμελιώδη δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει πάντα να πραγματοποιείται αξιολόγηση της αναλογικότητας όταν εξετάζεται η απώλεια του καθεστώτος.