Ανακοινώσεις

  • 30-06-2021.  H προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων θα λάβει σχετική παράταση και σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις για το ζήτημα αυτό. Οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης συνεχίζουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Συμφωνίας Αποχώρησης, χωρίς οποιαδήποτε συνέπεια στο καθεστώς διαμονής τους ή κύρωση.
  • 23-04-2021. Η οδηγία 2004/38/ΕΚ δεν παρέχει στοιχεία καθορισμού της έννοιας της διαμονής. Ο όρος διαμονή χρησιμοποιείται για να ορίσει τη φυσική παρουσία του ατόμου στο έδαφος ενός κράτους μέλους.Από το γράμμα της υπόψη οδηγίας και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ε.Ε. δεν προκύπτει ότι η διαμονή πρέπει να συναρτάται υποχρεωτικά με «σταθερή κατοικία». Συνεπώς, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, οι οποίοι διαμένουν στην ελληνική επικράτεια σε «κινητή κατοικία» (για παράδειγμα σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής, τροχόσπιτα), μπορούν να τη δηλώσουν ως κατοικία στα πλαίσια εφαρμογής της Συμφωνίας Αποχώρησης και της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ και να χορηγηθούν με το νέο έγγραφο διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στον υπέρ-σύνδεσμο όπου περιγράφονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  • 23-04-2021. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Συμφωνίας Αποχώρησης, οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει το δικαίωμα μόνιμης διαμονής (άρθρα 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης), μπορούν να απουσιάσουν μόνο για 6 μήνες κατ’ ανώτατο όριο ετησίως ή για μία απουσία μέχρι δώδεκα μηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους (άρθρο 11 πρώτο εδάφιο, που παραπέμπει στους κανόνες σχετικά με το αδιάλειπτο της διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 2 της συμφωνίας, το οποίο παραπέμπει στο άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ). Η πανδημία του Covid -19 και τα εθνικά ή παγκόσμια μέτρα που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν για το σκοπό αυτό αποτελεί σοβαρό λόγο στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ και κατά συνέπεια δικαιολογεί μια (1) απουσία έως και δώδεκα μηνών κατ’ ανώτατο όριο, χωρίς να διακοπεί το αδιάλειπτο της διαμονής.Η απουσία για το λόγο αυτό αφορά περίοδο από την έναρξη της πανδημίας το Mάρτιο του 2020 και για όσο υφίσταται η παρούσα κατάσταση ή για περίοδο που ξεκίνησε πριν την έναρξη της πανδημίας και η υπέρβαση της εξάμηνης απουσίας προέκυψε κατά την έναρξη ή διάρκεια αυτής . Δεν απαιτείται η απόδειξη, από πλευράς του ενδιαφερόμενου πολίτη, των επιμέρους λόγων που οδήγησαν στην απουσία του για το διάστημα αυτό (π.χ. αναφορά σε συγκεκριμένες ταξιδιωτικές απαγορεύσεις, εθνικά μέτρα απαγόρευσης κτλ.), αλλά αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα αναφέρεται ότι η απουσία του/της από την ελληνική επικράτεια οφείλεται στην πανδημία του Covid -19.