Ποιες είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες δακτυλοσκόπησης και ποια διαδικασία ακολουθείται για το σκοπό αυτό;

Αρμόδιες Υπηρεσίες για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι:

α) Τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης.

β) Τα οικεία Γραφεία Διαβατηρίων, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των εν λόγω Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Διαδικασία Δακτυλοσκόπησης

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες χορήγησης του εγγράφου, εφόσον εγκρίνουν τη χορήγηση της άδειας διαμονής, παραπέμπουν τους ενδιαφερόμενους στις αρμόδιες Υπηρεσίες δακτυλοσκόπησης, προκειμένου οι αιτούντες να υποβληθούν σε λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Στη διαδικασία δακτυλοσκόπησης λαμβάνονται και κρυπτογραφούνται τα δακτυλικά αποτυπώματα των δεικτών των δύο χειρών του αιτούντος. Σε περίπτωση μόνιμης ή προσωρινής αδυναμίας λήψης δακτυλικού αποτυπώματος δείκτη, λαμβάνεται κατά σειρά αποτύπωμα του αντίχειρα ή του μέσου ή του παράμεσου του ιδίου χεριού, ενώ στην περίπτωση μονόχειρα λαμβάνεται αποτύπωμα και δεύτερου δακτύλου από το υπάρχον χέρι, με την ίδια ως άνω σειρά.

Σημειώνεται ότι η λήψη των αποτυπωμάτων αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Η μη συναίνεση για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων λογίζεται ως μη πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας διαμονής και η απόφαση χορήγησης ανακαλείται. Ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει το καθεστώς διαμονής του ενδιαφερόμενου βάσει της Σ.Α. .

Κατ’ εξαίρεση, δεν λαμβάνουν τα δακτυλικά αποτυπώματα και η διαδικασία αυτή παραλείπεται όταν πρόκειται για:

-ανήλικο κάτω των έξι (6) ετών,

-πρόσωπα που αδυνατούν πλήρως να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Στην περίπτωση αυτή, η προσωρινή αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων πιστοποιείται με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης με τη βεβαιούμενη πάθηση και

-πρόσωπα που αδυνατούν μόνιμα να δώσουν αποτυπώματα για σωματικούς λόγους. Στην περίπτωση αυτή, η μόνιμη αδυναμία λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων πιστοποιείται με ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο φέρει την υπογραφή ιατρού ειδικότητας αντίστοιχης με τη βεβαιούμενη πάθηση.

Εάν για τον αιτούντα συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαροί λόγοι υγείας που καθιστούν αδύνατη ή δυσχεραίνουν ουσιωδώς τη μετακίνηση του στην αρμόδια υπηρεσία (νοσηλεία κατ’ οίκον ή σε νοσηλευτικό ίδρυμα, ανήμπορα άτομα), στον τόπο που βρίσκεται ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει υπάλληλος της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων φέροντας μαζί του ανάλογο εξοπλισμό. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό, χορηγούμενο από ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση, το οποίο βεβαιώνει ουσιωδώς την αδυναμία μετακίνησης.