Τι ισχύει για το δικαίωμα μόνιμης διαμονής των δικαιούχων της Συμφωνίας Αποχώρησης;

To δικαίωμα μόνιμης διαμονής ορίζεται στα άρθρα 15 και 16 της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Σ.Α., οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελλάδα σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης για συνεχές χρονικό διάστημα 5 ετών ή για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα άρθρα 16, 17 και 18 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Τα χρονικά διαστήματα νόμιμης διαμονής ή εργασίας, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, πριν και μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του απαιτούμενου χρονικού διαστήματος για την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής σύμφωνα με τη Σ.Α. . Το αδιάλειπτο της διαμονής, για τους σκοπούς της απόκτησης του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Εφόσον αποκτηθεί, απώλεια αυτού επέρχεται μόνο σε περίπτωση απουσίας από την Ελλάδα για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα 5 συναπτά έτη.

H νόμιμη διαμονή σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, αναφέρεται στη διαμονή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Σύμφωνα με το άρθρο 25 της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ, η κατοχή της προβλεπόμενης στο άρθρο 8 βεβαίωσης εγγραφής, εγγράφου που πιστοποιεί τη μόνιμη διαμονή, βεβαίωσης που πιστοποιεί την υποβολή αίτησης για χορήγηση δελτίου διαμονής μέλους της οικογένειας, δελτίου διαμονής ή δελτίου μόνιμης διαμονής δεν μπορεί, σε καμιά περίπτωση, να επιβάλλεται ως προϋπόθεση της άσκησης δικαιώματος ή της διεκπεραίωσης διοικητικής διατύπωσης, καθόσον η απόκτηση δικαιωμάτων μπορεί να βεβαιώνεται με οιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο.

Όσον αφορά το αδιάλειπτο της μη μόνιμης διαμονής, το άρθρο 15 παράγραφος 2 της Συμφωνίας προβλέπει ότι, καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3 και το άρθρο 21 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Ενώ το άρθρο 16 παράγραφος 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ έχει σχεδιαστεί ώστε να ελέγχεται το αδιάλειπτο της νόμιμης διαμονής για τους σκοπούς της απόκτησης του δικαιώματος μόνιμης διαμονής, οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται γενικά για τη διαμονή βάσει της Συμφωνίας – οι ωφελούμενοι της Συμφωνίας μπορούν να απουσιάζουν για ορισμένο χρονικό διάστημα χωρίς να θίγεται το αδιάλειπτο του δικαιώματός τους διαμονής στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι το αδιάλειπτο της διαμονής δεν θίγεται από τις ακόλουθες προσωρινές απουσίες:

1.απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι μήνες ετησίως,

2.απουσίες μεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας (χωρίς χρονικό περιορισμό)

3.μία απουσία δώδεκα συναπτών μηνών κατ’ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, όπως α) εγκυμοσύνη και μητρότητα, β) σοβαρή ασθένεια, γ. σπουδές ή επαγγελματική κατάρτιση ήδ. τοποθέτηση στο εξωτερικό.

Ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός και λαμβάνεται υπόψη ο οποιοσδήποτε λόγος ο οποίος, αποδεδειγμένα, καθιστά την απουσία του απαραίτητη ή αναπόφευκτη.

Το άρθρο 16 της Συμφωνίας συμπληρώνει το άρθρο 15, καλύπτοντας την κατάσταση κατά την οποία οι ωφελούμενοι της Συμφωνίας δεν έχουν ακόμη αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Η περίοδος νόμιμης διαμονής σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης για την ελεύθερη κυκλοφορία την οποία έχει συμπληρώσει ένα πρόσωπο πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση της πενταετούς περιόδου διαμονής που απαιτείται για την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής. Το άρθρο 16 απονέμει στους εν λόγω ωφελούμενους της Συμφωνίας το δικαίωμα να αποκτήσουν καθεστώς μόνιμης διαμονής αργότερα (μετά τη σώρευση επαρκούς χρονικού διαστήματος νόμιμης διαμονής).

Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής που αποκτήθηκε πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 11 της Συμφωνίας θα πρέπει να νοείται ως δικαίωμα μόνιμης διαμονής βάσει του δικαίου της Ένωσης (άρθρο 16 παράγραφος 1 ή 2 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ), το οποίο καθορίζει κατά πόσον ένα πρόσωπο είναι επιλέξιμο να καταστεί ωφελούμενος της Σ.Α..