Ποια είναι η ισχύς των εγγράφων που χορηγήθηκαν σύμφωνα με το π.δ. 106/2007 (έως 31/12/2020) μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου;

Τα έγγραφα που χορηγήθηκαν σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου βάσει του π.δ. 106/2007 είναι η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και το Έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Μέλους της Ε.Ε..

Δεδομένου ότι το δίκαιο της Ένωσης παύει να ισχύει από 01/01/2021 από και προς το Η.Β., τα αναφερόμενα έγγραφα:

-παύουν από 01/01/2021 να είναι έγκυρα, καθόσον η νομική βάση που τα διέπει παύει αυτοδικαίως να ισχύει για τους υπηκόους του Η.Β. ως πολίτες τρίτης χώρας.

-παραμένουν στην κατοχή των ενδιαφερόμενων, καθόσον αποτελούν αποδεικτικό μέσο για την απόδειξη άσκησης του δικαιώματος διαμονής σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου. Αφαιρούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μόνο όταν υποβάλλονται από τον αιτούντα ως δικαιολογητικό για την απόδειξη του καθεστώτος του πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου στα πλαίσια της αίτησης χορήγησης του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 της Σ.Α..

-δεν μπορούν να είναι αποφασιστικά για τη διαπίστωση ή όχι του καθεστώτος διαμονής βάσει της Σ.Α.. Αυτό σημαίνει ότι, δεν υπάρχει άνευ όρων ανταλλαγή του εγγράφου διαμονής υπό το δίκαιο της Ένωσης με το νέο έγγραφο διαμονής υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης. Πρέπει σε κάθε περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τις προϋποθέσεις της Σ.Α. για να είναι δικαιούχοι αυτής.

-μπορούν να επιδεικνύονται στους συνοριοφύλακες κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων Σένγκεν ως απόδειξη ότι ο κάτοχος τους έχει δικαίωμα διαμονής στον χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα και ως συνέπεια την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης.

– μπορούν να επιδεικνύονται ως αποδεικτικά έγγραφα για το καθεστώς διαμονής τους υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης κατά τη συναλλαγή τους σε δημόσιες Αρχές και τα Κ.Ε.Π (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ )