Εγκύκλιοι – Διαταγές

Το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να βοηθήσει στη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων εμπορίας, συνέταξε ειδικό, πληροφοριακό δελτίο-ερωτηματολόγιο, μεταφρασμένο σε 13 γλώσσες, το οποίο απευθύνεται στα θύματα εμπορίας. Το Δελτίο αυτό συνοδεύει την εγκύκλιο, η οποία στάλθηκε σε όλες τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, με σκοπό την ενημέρωση, την ενιαία εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου, τη διαδικασία αναγνώρισης των θυμάτων, την εφαρμογή καλών πρακτικών και τη συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.

Επίσης, τον Δεκέμβριο του 2004 εστάλη έγγραφο στις περιφερειακές – επιχειρησιακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, με εξειδικευμένες ερωτήσεις, για την διευκόλυνση των προανακριτικών Υπαλλήλων, κατά τη διερεύνηση υποθέσεων Εμπορίας Ανθρώπων(trafficking). Με την υποβολή των ερωτημάτων αυτών στα πιθανά θύματα, οι επιλαμβανόμενοι της διερεύνησης των υποθέσεων Αξιωματικοί, επιτυγχάνουν αφενός μεν να προσδιορίσουν αν πράγματι πρόκειται για θύμα και αφετέρου να συγκεντρώσουν πληροφορίες, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.