Αντεγκληματική Πολιτική

Σύμφωνα με την αντεγκληματική πολιτική που εφαρμόστηκε από το 2002 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, η αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων αποτελεί μια από τις βασικές προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίστηκαν στόχοι και δόθηκαν σαφείς οδηγίες προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις που περιλαμβάνουν :

  • Αποτύπωση όλων των παραμέτρων του προβλήματος σε τοπικό επίπεδο, σχεδιασμός δράσεων και ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στους Διοικητές Αξιωματικούς.
  • Ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων.
  • Ενεργοποίηση και βελτίωση του δικτύου ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Αστυνομικών Διευθύνσεων, όσον αφορά το σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
  • Εντονότερη δραστηριοποίηση των Τμημάτων Συνοριακής φύλαξης για την αντιμετώπιση του trafficking.
  • Λειτουργία εξειδικευμένων υπηρεσιών anti-trafficking.
  • Εκδοση οδηγιών και εγκυκλίων.
  • Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου με χρήσιμες πληροφορίες για τα θύματα σε 13 ξένες γλώσσες.