Ποια υπηρεσία εκδίδει ταξιδιωτικό έγγραφο (TDV) για δικαιούχους προσφυγικού καθεστώτος, δικαιούχους καθεστώτος επικουρικής προστασίας και αιτούντων διεθνούς προστασίας* για αιτήσεις διεθνούς προστασίας έως την 06-06-2013 και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Αρμόδιες υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών για τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και για την υπόλοιπη Ελλάδα, οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, τα Τμήματα Ασφάλειας και τα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών. Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση,

β) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες,

γ) Παράβολο χαρτοσήμου

  • Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια, σε δικαιούχους προσφυγικού καθεστώτος (14 ετών και άνω): Συνολικό ποσό 84,40 ευρώ.
  • Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια, σε δικαιούχους προσφυγικού καθεστώτος (έως 14 ετών): Συνολικό ποσό 73,60 ευρώ.
  • Αντικατάσταση ταξιδιωτικού εγγράφου σε δικαιούχους προσφυγικού καθεστώτος (φθορά – συμπλήρωση σελίδων, μεταβολή στοιχείων): Συνολικό ποσό 58,00 ευρώ.
  • Επανυποβολή αιτήματος – έξοδα ταχυδρ. Αποστολής: Συνολικό ποσό 05,00 ευρώ.
  • Έγγραφη συγκατάθεση γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.

* Οι δικαιούχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας και οι αιτούντες διεθνή προστασία, μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση ειδικού ταξιδιωτικού εγγράφου (T.D.V.), υπό προϋποθέσεις και θα πρέπει να απευθύνονται στις, κατά τόπον, αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές, προκειμένου ενημερωθούν για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.

(Π.Δ. 96/2008, ως ισχύει και Ν. 4636/2019)