Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “HORIZON 2020”

Η Ελληνική Αστυνομία από τον Σεπτέμβριο του 2019 συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και καινοτομία HORIZON 2020. Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της που εκπηγάζουν από τα ανάλογα χρηματοδοτικά έργα έχει συγκροτήσει επιστημονικές ομάδες αποτελούμενες από καταρτισμένα στελέχη επιλεγμένων επιτελικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες σχετιζόμενες με το κατά περίπτωση αντικείμενο έρευνας.

Το HORIZON 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία με συνολικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2014-2020 σχεδόν 80 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συνδυάζοντας την έρευνα με την καινοτομία και εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες: Επιστημονική Αριστεία, Βιομηχανική Υπεροχή και Κοινωνικές Προκλήσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η παραγωγή επιστήμης και τεχνολογίας παγκοσμίου επιπέδου που θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο τομέας ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος HORIZON 2020, όπου συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία έχει τίτλο «Ασφαλείς κοινωνίες – προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της» προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία στα θέματα ασφάλειας ως κοινωνική αξία, που έχει ως πρώτιστη προτεραιότητα τον σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Ανακοινώσεις που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “HORIZON 2020”

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στα παρακάτω ερευνητικά έργα: