Ποιοι είναι οι δικαιούχοι της Συμφωνίας Αποχώρησης για τη χορήγηση του εγγράφου διαμονής του άρθρου 18 παρ. 4 αυτής;

Οι δικαιούχοι της Σ.Α., οι οποίοι εφοδιάζονται με άδεια διαμονής βάσει του άρθρου 18 παρ. 4, ορίζονται στο άρθρο 10 σε συνδυασμό με το άρθρο 9 αυτής. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2 (δ) της Συμφωνίας Αποχώρησης, «υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου» για τους σκοπούς της Συμφωνίας Αποχώρησης, ορίζεται ένας υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου όπως ορίζεται στη Νέα δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, της 31ης Δεκεμβρίου 1982, σχετικά με την έννοια του όρου «υπήκοοι», σε συνδυασμό με τη δήλωση αριθ. 63 που προσαρτάται στην Τελική πράξη της διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία θέσπισε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Μπορείτε να βρείτε εδώ έναν επίσημο πίνακα από τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναφορικά με τους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και το αν απολάμβαναν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας υπό το δίκαιο της Ένωσης πριν τη λήξη της μεταβατικής περιόδου ή αν απολαμβάνουν τα δικαιώματα των πολίτων υπό τη Συμφωνία Αποχώρησης ως δικαιούχοι, ανάλογα με το τον τύπου του διαβατήριο (εκδοθέντος από Αρχές του Η.Β) που κατέχουν. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος πολίτης δεν είναι δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης, τότε για τη διαμονή του/της στην Ελλάδα, εφαρμόζεται ο εθνικός Κώδικας Μετανάστευσης (Ν. 4251/2014) για τους πολίτες τρίτης χώρας και αρμόδιες είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Είναι να σημαντικό να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι ένας υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου είναι δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης σε ένα κράτος μέλος (π.χ. στην Ελλάδα), αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δικαιούχος της Συμφωνίας Αποχώρησης και ότι απολαμβάνει τα δικαιώματα των πολιτών που προβλέπονται στη Συμφωνία σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, εκτός εάν πληροί επίσης τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Συμφωνία στο άλλο κράτος μέλος.