Εθνικός Κατάλογος Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) – Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (Ν.S.I.S.)

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την εξέταση αιτημάτων διαγραφής από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ) και το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν ( .S.I.S.) των Ελληνικών αρχών;

Αρμόδιες υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών για τις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Χώρας για την υπόλοιπη Ελλάδα.

Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί μέσω ελληνικών προξενικών αρχών (άρθρο 38 παρ. 2 του Ν. 3907/2011) ή να επικυρωθεί με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης, όπου αυτή απαιτείται.

β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή τίτλου διαμονής (άρθρο 3 παρ. 4 του Ν.2690/1999).

γ) Οποιοδήποτε δικαιολογητικό που κατά την κρίση του ενδιαφερομένου θα ληφθεί υπόψη στην διατύπωση της κρίσης για διαγραφή από τους σχετικούς Καταλόγους (πχ. αθωωτικές αποφάσεις δικαστηρίων, άδεια διαμονής τέκνων ή συζύγου, βεβαιώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση αδειών παραμονής, με την προϋπόθεση ότι πολίτες τρίτων χωρών, έχουν εγγραφεί στους σχετικούς Καταλόγους, λόγω προηγούμενης μη νόμιμης διαμονής).