Ποιά Υπηρεσία εκδίδει άδεια παραμονής και Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού φυγάδα σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες και δικαιούχους καθεστώτος επικουρικής προστασίας, για αιτήσεις διεθνούς προστασίας έως την 06-06-2013 και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι τα Τμήματα Αλλοδαπών, για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης και για την υπόλοιπη Ελλάδα, οι Υποδιευθύνσεις Ασφάλειας, τα Τμήματα Ασφάλειας και τα Αστυνομικά Τμήματα, που χειρίζονται θέματα αλλοδαπών.

Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση και

β) Για τις άδειες παραμονής 3ετούς ή 5ετούς διάρκειας και για το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα, σε αναγνωρισμένους πρόσφυγες: Τρεις (3) φωτογραφίες.

γ) Για τις άδειες παραμονής 2ετούς διάρκειας, σε δικαιούχους καθεστώτος επικουρικής προστασίας: Δύο (2) φωτογραφίες.

[ Π.Δ. 96/2008, ως ισχύει και Ν. 4636/2019].