Κατάργηση Δελτίου Ταυτότητας Επιτίμου

Με το υπ’ αριθμό 10/2018 Π.Δ. «Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού», καταργείται το Δελτίο Ταυτότητας Επιτίμου και χορηγείται στους δικαιούχους Δελτίο Επιτίμου, το οποίο στερείται της γενικής αποδεικτικής ισχύος της αστυνομικής ταυτότητας. Τα Δελτία Ταυτότητας Επιτίμων παύουν να ισχύουν με την παραλαβή των νέων Δελτίων Επιτίμου και το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω Π.Δ..

Οι δικαιούχοι Δελτίων Ταυτότητας Επιτίμου θα πρέπει να προβούν σε πρώτο στάδιο στην έκδοση αστυνομικής ταυτότητας (εφόσον δεν κατέχουν), καθότι το Δελτίο που ήδη κατέχουν θα παύσει να ισχύει.

Για τις λεπτομέρειες έκδοσης του νέου Δελτίου Επιτίμου θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Αποστράτων της Διεύθυνσης Επικοινωνίας/Α.Ε.Α..

Δείτε εδώ το υπ’ αριθμό 10/2018 Προεδρικό Διάταγμα.