15-12-2012: Διευκρινίσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 7/2012 Προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια (1243) Ασύρματων πομποδεκτών

Δείτε εδώ τις διευκρινίσεις.

Τελευταιές Αναρτήσεις