23-11-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια (1243) πομποδεκτών

Δείτε εδώ την προκήρυξη.


Διευκρινίσεις

1.

Δείτε εδώ το αίτημα.
Δέιτε εδώ τη διευκρίνιση.

2.

Δείτε εδώ το αίτημα.
Δείτε εδώ τη διευκρίνηση.

3.

Δείτε εδώ το αίτημα.
Δείτε εδώ τη διευκρίνηση.

4.

Δείτε εδώ το αίτημα.
Δείτε εδώ τη διευκρίνηση

5.

Δείτε εδώ την από 11/01/2013 διευκρίνηση

Τελευταιές Αναρτήσεις