Πλαίσιο Βασικών Αρχών Λειτουργίας για τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας

Ασφάλεια του πολίτη και τοπικό Σ.Π.Ε.

Η δημόσια ασφάλεια αποτελεί ένα κοινό αγαθό συνυφασμένο με την κοινωνική αλληλεγγύη και την ασφάλεια των δικαιωμάτων των πολιτών. Υπό την έννοια αυτή η ασφάλεια του πολίτη και η προστασία των εννόμων αγαθών αποτελεί, εκτός από πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας, ένα καθολικό και επιτακτικό αίτημα των σύγχρονων κοινωνιών. Η κατοχύρωση της επιβάλλει, σήμερα, λογικές κοινωνικής εγρήγορσης, συνευθύνης αλλά και συνδιοίκησης, δηλαδή λογικές μιας ευρύτερης συμμετοχική ς διαδικασίας στον τομέα της πρόληψης, ενώ συνιστά, παράλληλα, ένα ζήτημα ποιότητας ζωής και ένα σταθεροποιητικό παράγοντα της κοινωνικής συμβίωσης.

Το θεωρητικό πλαίσιο των τοπικών Σ. Π. Ε στηρίζεται στην προώθηση και εμβάθυνση της συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής, καθώς και στη μείωση του αισθήματος της ανασφάλειας, μέσω της κατά το δυνατόν άρσης των όρων του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης καθώς και την δραστηριοποίηση των πολιτών για την πρόληψη της καθημερινής μικρομεσαία ς εγκληματικότητας. Αποτελεί μια πολιτική συνεργασίας του πολίτη με τους θεσμούς της πρόληψης του εγκλήματος, μια πολιτική εμπέδωσης της κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης και ενδυνάμωσης της συνευθύνης που συνεπάγεται το κοινωνικό συμβόλαιο. Τα τοπικά ΣΠΕ είναι κατεξοχήν φορείς εμπέδωσης του αισθήματος ασφαλείας των πολιτών, συμπαραγωγής της δημόσιας ασφάλειας και έγκαιρης πρόληψης των γενεσιουργών αιτιών και παραγόντων παραβατικής συμπεριφοράς.

Η εφαρμογή μιας συμμετοχική ς αντεγκληματικής πολιτικής δεν περιορίζεται στη γραφειοκρατική μεταβίβαση ορισμένων αρμοδιοτήτων, στον τομέα της πρόληψης, από το κράτος στους Ο.Τ.Α. και στις τοπικές κοινωνίες. Δεν συγκαλύπτει κάποια διαδικασία απώθησης ευθυνών της Πολιτείας για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Αντίθετα συνιστά μια ρεαλιστική πρόταση συνεργασίας κράτους και τοπικών κοινωνιών, επιζητώντας την ενεργητική συμμετοχή των ιδίων των πολιτών.

Η θέσπιση και η λειτουργία των τοπικών ΣΠΕ επιβεβαιώνει την αλλαγή που επιτελείται σταδιακά στην Ελλάδα ως προς την παραγωγή της δημόσιας ασφάλειας και υποδεικνύει την ανακατανομή των ρόλων στη διαμόρφωση της αντεγκληματικής πολιτικής. Το κράτος έχει την αρμοδιότητα της χάραξης και εφαρμογής των γενικών κατευθύνσεων της αντεγκληματικής πολιτικής και της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί φορείς, η τοπική αστυνομία και οι πολίτες καλούνται να συμμετάσχουν στη σχεδίαση και εφαρμογή πολιτικών πρόληψης σε τοπικό επίπεδο.

Αποστολή των τοπικών ΣΠΕ

Με το Νόμο 2713/1999 (άρθρο 16) θεσπίστηκαν τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας (ΣΠΕ). Κύρια αποστολή αυτού του νεοεισαχθέντος στην Ελλάδα θεσμού είναι η καταγραφή και η μελέτη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η σχεδίαση, η οργάνωση, ο συντονισμός και η εφαρμογή από τους κοινοτικούς φορείς πρωτοβουλιών, κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες μορφές της μικρομεσαίας ιδίως εγκληματικότητας. Τ α τοπικά ΣΠΕ αποσκοπούν στην ανάπτυξη μιας εναλλακτικής και αποκεντρωμένης αντεγκληματικής πολιτικής, προσαρμοσμένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των τοπικών κοινωνιών. Πρόκειται στην ουσία, για όργανα μιας πολυμερούς συνεργασίας μεταξύ κράτους και των Ο.Τ.Α., των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, των κοινωνικών φορέων, αλλά και των ιδίων πολιτών, που φιλοδοξούν να εμπεδώσουν, μέσα από τη συμμετοχή, τη δημόσια ασφάλεια στην καθημερινή ζωή.

Σύμφωνα με το Νομοθετικό τους πλαίσιο τα τοπικά ΣΠΕ αποτελούν συμβουλευτικά/γνωμοδοτικά όργανα τα οποία μπορούν να συσταθούν σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα της χώρας με πληθυσμό πάνω από τρεις χιλιάδες κατοίκους.
Απαρτίζονται από επιστήμονες και λειτουργούς που διαμένουν μόνιμα στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας και διαθέτουν ειδικές γνώσεις στον τομέα της εγκληματικότητας (εγκληματολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, δικαστικοί λειτουργοί, κοινωνικοί λειτουργοί, ιατροί, αστυνομικοί κ.λπ.)

Τα μέλη των τοπικών ΣΠΕ δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα από πέντε ή περισσότερα από έντεκα και ορίζονται για τρία χρόνια.

Κάθε τοπικό ΣΠΕ συγκαλείται και προεδρεύεται από το Δήμαρχο του οικείου Δήμου ή τον οριζόμενο από αυτόν εκπρόσωπό του.

Τα τοπικά ΣΠΕ αναλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις για:

1. την καταγραφή και μελέτη της εγκληματικότητας στην πραγματική της διάσταση στο πλαίσιο των Δήμων που αυτά δραστηριοποιούνται και την σύνταξη ετήσιας έκθεσης για την εξέλιξη της εγκληματικότητα ς στην περιοχή τους,
2. την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και των πολιτών σε προγράμματα πρόληψης,
3. την πλαισίωση και το συντονισμό πρωτοβουλιών άλλων κοινωνικών φορέων όπως π.χ.(θεραπευτικών κοινοτήτων, συλλόγων γονέων, επαγγελματικών ενώσεων, εκκλησίας κ.α.) που στοχεύουν στην πρόληψη.
4. τη συνδρομή στο κοινωνικό έργο της αστυνομίας
5. την πρόταση της δημιουργίας κέντρων βοηθείας, αρωγής και πληροφόρησης για τα θύματα εγκληματικών πράξεων σε συνεργασία με τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς,
6. την ανάπτυξη της κοινοτικής διαμεσολάβησης και την εμπέδωση της κοινωνικής αλληλεγγύης,
7. την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων παροχής κοινωφελούς εργασίας,
8 την υποβολή προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς (περιφέρεια, Νομαρχία, ΥΠΕΧΩΔΕ) για την αναβάθμιση ορισμένων περιοχών, που παρουσιάζουν έντονα ή χρόνια χωροταξικά και κοινωνικά προβλήματα και προβλήματα παραβατικότητας,
9. τη σύσταση δικτύου ΄΄στελεχών πρόληψης΄΄ σε τομείς όπως η οδική συμπεριφορά, η αντικοινωνική συμπεριφορά, η σχολική-εξωσχολική βία, η χρήση ναρκωτικών, η κακοποίηση και η εκμετάλλευση ανηλίκων,
10. την κατάστρωση προγραμμάτων πρόληψης, σχετικά με ειδικές μορφές παραβατικής-εγκληματικής συμπεριφοράς ή. με ειδικές κατηγορίες δραστών και την υποστήριξη τους σε κεντρικό (κρατικό) επίπεδο.
Μέσα από τις παραπάνω δράσεις και λειτουργίες των τοπικών ΣΠΕ, οι τοπικές κοινωνίες, μπορούν να καταστούν οι φυσικοί χώροι διαχείρισης και πρόληψης της μικρομεσαίας εγκληματικότητας και να συμβάλλουν στην εμπέδωση της ασφαλείας του πολίτη στην καθημερινή του ζωή, ως βασικό όρο της ποιότητας ζωής.

Συνεργασία τοπικού ΣΠΕ, Ελληνικής Αστυνομίας και Δημoτικής Αστυνομίας.

Τα τοπικά ΣΠΕ λόγω της αποστολής τους μπορούν να αποτελέσουν το φορέα συνεργασίας μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Ελληνικής Aστυνoμίας και της Δημοτικής Αστυνομίας, σε όποιους Δήμους έχει αυτή συσταθεί.
Σκοπός μιας τέτοιας συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός και η ανάληψη δράσεων πρόληψης σε επίπεδο γειτονιάς και η ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου της Αστυνομίας.

Οι εν λόγω δράσεις έχουν ως σημείο αναφοράς τους την τοπική κοινότητα και βασίζονται στη συστηματική λειτουργία και ανάπτυξη των τοπικών ΣΠΕ, στο νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας και της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς και στις σύγχρονες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της πρόληψης της εγκληματικότητας.

Μέσα από αυτήν την πολυπαραγοντική συνεργασία προωθείται η συμπαραγωγή της δημόσιας ασφάλειας ως κοινωνικό αγαθό και η ασφάλεια των δικαιωμάτων των πολιτών, με αποτέλεσμα την εμβάθυνση της συμμετοχικής δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο.

Συνεργασία των τοπικών ΣΠΕ με Αρχές και φορείς

1. Τα τοπικά ΣΠΕ για την εκπλήρωση ,της αποστολής τους συνεργάζονται:

α. Με τα ομοειδή Συμβούλια των άλλων και ιδίως των ομόρων δήμων και κοινοτήτων.
β. Με δημόσιες Υπηρεσίες και ιδίως τις τοπικές Αστυνομικές Αρχές και την Αστυνομική Επιτροπή Νόμου, με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας καθώς και με τους Ο.Τ.Α. και τη Noμαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
γ. Με Οργανισμούς όπως ο ΟΚΑΝΑ, με Ινστιτούτα Αντεγκληματικής Πολιτικής και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
δ. Με επιστημονικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς και ιδίως συλλόγους γονέων, θεραπευτικές κοινότητες, δικηγορικούς και ιατρικούς συλλόγους, πανεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
ε. Με σωφρονιστικά καταστήματα και κέντρα ή ιδρύματα αποκατάστασης και θεραπείας.
στ. Με τα Μ.Μ.Ε.
ζ. Με τους Εθνικούς εκπροσώπους της χώρας μας σε διεθνείς οργανισμούς ή όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της πρόληψης του εγκλήματος και, εφόσον κληθούν από αυτούς, συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των τελευταίων αναπτύσσοντας τις απόψεις τους.