Διοίκηση, Συντονισμός και Έλεγχος Επιχειρήσεων Ολυμπιακής Ασφάλειας

Για την κάλυψη των απαιτήσεων Διοίκησης, Συντονισμού και Ελέγχου Ολυμπιακής Ασφάλειας εφαρμόζεται το Πρότυπο Διοίκησης Ολυμπιακής Ασφάλειας.

Βασική αρχή του Προτύπου αυτού είναι η ενοποιημένη διοίκηση των Εμπλεκόμενων στην Ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων, Αρχών & Φορέων υπό τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, σε Πολιτικό Επίπεδο και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, σε Στρατηγικό-Επιχειρησιακό Επίπεδο.

Ο Σχεδιασμός στηρίζεται στις υφιστάμενες Δομές και Υπηρεσίες, οι οποίες προσαρμόσθηκαν στο Ολυμπιακό Περιβάλλον Ασφάλειας. Νέες δομές – Διοικήσεις έχουν συγκροτηθεί μόνο στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα και Εγκαταστάσεις, όπου καλύπτονται αμιγώς Ολυμπιακές απαιτήσεις / λειτουργίες.

Για τη διαχείριση εξαιρετικά κρίσιμων καταστάσεων, συγκαλείται, σε Πολιτικό Επίπεδο το Συντονιστικό Συμβούλιο Ολυμπιακής Ασφάλειας (ΣΥ.Σ.Ο.Α.), υπό την προεδρία και το συντονισμό του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και σε Επιχειρησιακό Επίπεδο το Συμβούλιο Διαχείρισης Κρίσεων (Σ.Δ.Κ.), υπό την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο συντονισμός της κυκλοφορίας, τάξης και ασφάλειας, πολιτικής προστασίας και λειτουργιών των Αγώνων υποστηρίζεται και από τα σύγχρονα συστήματα C4I, που εξασφαλίζουν διαλειτουργικότητα και αμφίδρομη πληροφόρηση με τα Επιχειρησιακά Κέντρα όλων των Εμπλεκόμενων Φορέων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες κατεβάστε το παρακάτω αρχείο(σε μορφή αρχείου pdf):
arxeio_040804.pdf