Κώδικας Δεοντολογίας του Αστυνομικού

Ακολουθεί ο Κώδικας Δεοντολογίας του Αστυνομικού σε μορφή αρχείου pdf:

KOD_FEK_238A_031204.pdf