Εποπτεία ενεχυροδανειστών – αργυραμοιβών

Με το Ν. 4737/2020 τροποποιήθηκε η παρ. 1 εδαφ. (γ) του άρθρου 6 του Ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849) και άλλες διατάξεις» και ορίσθηκε το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ως αρμόδια αρχή, για την εποπτεία των ενεχυροδανειστών και αργυραμοιβών.

Η μεταφορά της εποπτείας των ενεχυροδανειστών από την Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας κρίθηκε αναγκαία, καθώς οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας ορίζονται με την υπ’ αριθ. 5Α/2011 Αστυνομική Διάταξη.

Στην αρμοδιότητα των Αστυνομικών Αρχών ανήκει ο έλεγχος των ανωτέρω, η χορήγηση έγκρισης άσκησης της δραστηριότητας του ενεχυροδανειστή μέσω καταχώρησής του στην ηλεκτρονική βάση P.O.L και η έκδοση απόφασης απαγόρευσης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Επίσης με την ως άνω Διάταξη προβλέπεται η υποχρέωση των ενεχυροδανειστών να καταχωρούν τα στοιχεία πελατών και συναλλαγών σε ειδικό βιβλίο που θεωρείται από την αρμόδια αστυνομική αρχή και να ενημερώνουν τις εν λόγω αρχές σε περίπτωση υπόνοιας για μη νόμιμη κατοχή των προσκομιζομένων σε αυτούς αντικειμένων ή μη νόμιμων αποδεικτικών ταυτότητας των πελατών τους. Οι υποχρεώσεις αυτές προσομοιάζουν με την υποχρέωση τήρησης μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και αποστολής αναφοράς ύποπτης συναλλαγής από τους ενεχυροδανειστές, που λειτουργούν έτσι ως υπόχρεα πρόσωπα του οικείου νόμου. Επιπρόσθετα, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τους αργυραμοιβούς, καθώς οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας ορίζονται με την υπ’ αριθ. 5Α/2011 Αστυνομική Διάταξη (πρβλ. Αιτιολογική έκθεση Ν. 4557/2018).

Τ​ο ισχύον θεσμικό πλαίσιο έχει, κυρίως, διαμορφωθεί από την ενσωμάτωση της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας, η οποία είναι εναρμονισμένη με τις «Σαράντα (40) Συστάσεις για την καταπολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος, της Χρ ηματοδότησης της Τρομοκρατίας και της Διασποράς Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ)», όπως υιοθετήθηκαν το Φεβρουάριο του 2012 από την Ομάδα Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force-F.A.T.F.), ως διεθνή φορέα θέσπισης των σχετικών προτύπων και οδηγιών .

Παράλληλα, η F.A.T.F. παρακολουθεί την πρόοδο των χωρών σχετικά με την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων, επικαιροποιεί τις τεχνικές και τα αντίμετρα που εφαρμόζονται κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και εργάζεται για τον εντοπισμό των αδυναμιών σε εθνικό επίπεδο με στόχο την προστασία του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος.

Οι υποχρεώσεις των υποχρέων προσώπων, με βάση Ν. 4557/2018 παρατίθενται συνοπτικά εδώ


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ν. 4557/2018 (ως ισχύει)

Αιτιολογική έκθεση Ν. 4557/2018

Αστυνομική Διάταξη 5 Α/2011

Έκθεση Εκτίμησης Εθνικού Κινδύνου (NRA)

Έκθεση αμοιβαίας αξιολόγησης της Χώρας μας από τη F.A.T.F. (MER GREECE 2019)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ F.A.T.F.

Ιστοσελίδα της F.A.T.F.

Συστάσεις της F.A.T.F.

Αναθεωρημένη Έκθεση της FATF: Κίνδυνοι Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας που σχετίζονται με τον COVID-19

Ανακοινώσεις της F.A.T.F. για χώρες υψηλού κινδύνου για τις οποίες απαιτείται λήψη μέτρων και χώρες υπό αυξημένη παρακολούθηση

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 23ης Οκτωβρίου 2020 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 23ης Οκτωβρίου 2020 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 21ης Φεβρουαρίου 2021 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες

Ανακοίνωση της F.A.T.F. της 21ης Φεβρουαρίου 2021 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. του Ιουνίου 2021 για χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές αδυναμίες στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, για τις οποίες απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες.

Ανακοίνωση της F.A.T.F. του Ιουνίου 2021 σχετικά με τη συμμόρφωση προς τα πρότυπα πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας χωρών, που τελούν υπό αυξημένη παρακολούθηση από τη FATF.