Πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας

Για πληροφορίες αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας στην Ελληνική επικράτεια, παρακαλούμε  επισκεφτείτε τον Οδηγό για την Ελλάδα.