Ομογενείς

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) και Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ) σε ομογενείς υπηκόους Αλβανίας ή μέλη οικογενειών τους και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

i) Ως Υπηρεσίες υποβολής των δικαιολογητικών και έκδοσης των ανωτέρω εγγράφων ορίζονται τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζεται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας για τους διαμένοντες των εν λόγω Διευθύνσεων Αστυνομίας (άρθρ. 2 παρ. 3 της υπ’ 4000/3/10-πβ΄ από 14-11-2012 Κ.Υ.Α.- ΦΕΚ 3043 Β/15-11-2012) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρ. 1 της υπ’ αριθ. 4000/3/10-πγ΄ από 20-01-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 119 Β/21-01-2015 όπως διορθώθηκε με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 243 Β /17-02-2015).

ii )Δικαιούμενα πρόσωπα:

α)Ομογενείς με αλβανική ιθαγένεια και τα τέκνα τους.

β)Οι αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, καθώς και τα αλλοδαπά ανήλικα τέκνα τους από προηγούμενο γάμο, των οποίων έχουν τη γονική μέριμνα.

γ)Οι εν χηρεία αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών.

ii )Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Για τον Ομογενή ή άλλο δικαιούμενο πρόσωπο [(άρθρο 2 της υπ’ 4000/3/10-πγ΄ από 20-05-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 119 Β/21-01-2015 όπως διορθώθηκε με το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 243 Β /17-02-2015)]:

1. Αίτηση.

2.Διαβατήριο επί του οποίου είναι επικολλημένη η εθνική θεώρηση εισόδου.

3. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,7 χ 2,9 εκ. όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών.

4. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών που ισχύουν για τα διαβατήρια.

5. Διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ και τα αναλογούντα τέλη:

-Για αρχική χορήγηση ή αντικατάσταση Ε.Δ.Τ.Ο., το αντίτιμο είναι τριάντα (30) ευρώ και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού (Φορέας: Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./ Ελληνική Αστυνομία > Κατηγορία: Αλλοδαποί > Τύπος Παραβόλου: Ε.Δ.Τ.Ο Ελληνικής Καταγωγής Υπηκόων Αλβανίας > Κωδικός Τύπου : [6178]).

-Για αρχική χορήγηση-έκδοση Α.Δ.Ε.Τ., το αντίτιμο είναι δεκαέξι (16) ευρώ και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού (Φορέας: Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./ Ελληνική Αστυνομία > Κατηγορία: Άδεια Διαμονής και Εισόδου στο χώρο Schengen > Τύπος Παραβόλου: Αρχική Χορήγηση – έκδοση > Κωδικός Τύπου : [1831]).

Ειδική προξενική θεώρηση εισόδου δεν απαιτείται για την αρχική έκδοση Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. για τους ομογενείς που έλκουν την καταγωγή τους από περιοχές παραδοσιακής παρουσίας της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία [ άρθρο 2 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο της υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α 4000/3/10-πγ΄ από 20-01-2015 Κ.Υ.Α σε συνδυασμό με το άρθρο 15Α της ιδίας Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 119 Β/21-01-2015 όπως διορθώθηκε με το υπ’ αριθ. 243 Β/17-02-2015)].

Στην περίπτωση που ο αιτών έλκει την καταγωγή του από περιοχές παραδοσιακής παρουσίας της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας στην Αλβανία, ο αιτών απαιτείται επιπλέον να κατέχει, κατά περίπτωση:

α. Ομογενής:

αα. Πιστοποιητικό γάμου, εφόσον πρόκειται περί έγγαμης γυναίκας που έχει αλλάξει, λόγω γάμου, το επώνυμό της.

ββ. Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας, ιδίως παλαιά αλβανικά δελτία ταυτότητας («LETRNJOFTIM») με ένδειξη εθνικότητας («GREKE») του αιτούντος ή των ανιόντων του, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των ανιόντων του από τους οποίους έλκει την ομογενειακή του καταγωγή («trungu familjar»), παλαιό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού, τυχόν αναγραφή ανιόντος του σε προξενικά Μητρώα ή παλαιό προξενικό διαβατήριο.

β. Ανήλικο τέκνο ομογενούς:

αα. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάθε άλλο επίσημο στοιχείο ή έγγραφο, που αποδεικνύει την συγγενική του σχέση με τον ομογενή.

ββ. Προκειμένου περί θετού ή αναγνωρισμένου τέκνου, απαιτείται προσκόμιση της σχετικής πράξης της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή δικαστικής απόφασης.

γ. Αλλογενής αλλοδαπός σύζυγος ομογενούς, ανήλικο τέκνο αλλοδαπού συζύγου από προηγούμενο γάμο του ή χήρος/α ομογενούς:

αα. Πιστοποιητικό γάμου και οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών πρόσφατης έκδοσης για την απόδειξη του συζυγικού ή οικογενειακού δεσμού.

ββ. Προκειμένου περί ανηλίκου τέκνου αλλογενούς αλλοδαπού συζύγου από προηγούμενο γάμο του, κάθε άλλο επίσημο έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει ανατεθεί στον/ην σύζυγο του ομογενούς η γονική μέριμνα του τέκνου αυτού.

γγ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ομογενούς.

δδ. Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας του συζύγου σύμφωνα με την υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά και αντίγραφα ποινικού Μητρώου, απαιτείται να είναι πρωτότυπα και πρόσφατης έκδοσης, η οποία να μην υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες και υποβάλλονται, νομίμως επικυρωμένα , τόσο στο πρωτότυπο, όσο και σε επίσημη μετάφραση.

[ άρθρο 2 παρ. 3,4 της υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α 4000/3/10-πγ΄ από 20-01-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 119 Β/21-01-2015 όπως διορθώθηκε με το υπ’ αριθ. 243 Β/17-02-2015)].

Ομογενείς που έχουν ή είχαν την αλβανική ιθαγένεια, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα πριν από το έτος 1990 και είναι κάτοχοι Δελτίων Ταυτότητας Αλλοδαπού, έστω και αν η ισχύς του έχει λήξει, καθώς και τα τέκνα αυτών, δικαιούνται, μετά από αίτησή τους, τη χορήγηση ή την ανανέωση των Ε.Δ.Τ.Ο και Α.Δ.Ε.Τ. , με την προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:

α. Έξι (6) πρόσφατων φωτογραφιών, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

β. Μίας (1) πρόσφατης φωτογραφίας ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.

γ. Παραβόλου ή διπλότυπου είσπραξης Δ.Ο.Υ, ως αναφέρονται παραπάνω.

Τα ίδια έγγραφα, δικαιούνται και οι αλλοδαποί σύζυγοι αυτών.

[ άρθρο 4 παρ. 1 της υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α 4000/3/10-πβ΄ από 14-11-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3043 Β/15-11-2012))

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, οφείλουν να υποβάλλουν αυτοπρόσωπα το αίτημά τους.

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης υποβολής οι ανήλικοι, για τους οποίους υποβάλλεται αίτηση από τον έχων τη γονική μέριμνα.

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την ανανέωση της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ) σε ομογενείς υπηκόους Αλβανίας ή μέλη οικογενειών τους και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

i) Ως Υπηρεσίες υποβολής των δικαιολογητικών και ανανέωσης της εν λόγω άδειας διαμονής ορίζονται τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζεται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας για τους διαμένοντες των εν λόγω Διευθύνσεων Αστυνομίας.

ii Για την ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση και μία φωτογραφία του, ιδίου τύπου και τεχνικών προδιαγραφών με τις ισχύουσες για τα διαβατήρια των Ελλήνων πολιτών και προσκομίζει διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ καθώς και το κατεχόμενο Ε.Δ.Τ.Ο. και την Α.Δ.Ε.Τ.. Προκειμένου περί αλλοδαπού συζύγου ομογενούς, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση στοιχείων από τα οποία να αποδεικνύεται η μη λύση ή ακύρωση του γάμου με τον ομογενή σύζυγο. Για ανανέωση ή αντικατάσταση Α.Δ.Ε.Τ το αντίτιμο είναι δεκαέξι (16) ευρώ και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού (Φορέας: Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./ Ελληνική Αστυνομία > Κατηγορία: Άδεια Διαμονής και Εισόδου στο χώρο Schengen > Τύπος Παραβόλου: Ανανέωση, Αντικατάσταση Α.Δ.Ε.Τ > Κωδικός Τύπου: [1832]).

[ άρθρο 4 παρ. 1 της υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α 4000/3/10-πβ΄ από 14-11-2012 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 3043 Β/15-11-2012) και άρθρο 2 παρ. 8 της υπ’ αριθ. Κ.Υ.Α 4000/3/10-πγ΄ από 20-01-2015 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 119 Β/21-01-2015 όπως διορθώθηκε με το υπ’ αριθ. 243 Β/17-02-2015)].

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) και Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ) σε ομογενείς υπηκόους Τουρκίας ή μέλη οικογενειών τους και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

i) Ως Υπηρεσίες υποβολής των δικαιολογητικών και έκδοσης των ανωτέρω εγγράφων ορίζονται τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζεται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας για τους διαμένοντες των εν λόγω Διευθύνσεων Αστυνομίας (άρθρο 1 της υπ’ 4000/3/84 από 13-01-2014 Κ.Υ.Α.- ΦΕΚ Β 53/16.01.2014.)

ii )Δικαιούμενα πρόσωπα:

α)Ομογενείς υπήκοοι Τουρκίας και τα τέκνα τους.

β)Οι αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών, καθώς και τα αλλοδαπά ανήλικα τέκνα τους από προηγούμενο γάμο.

γ)Οι εν χηρεία αλλοδαποί σύζυγοι των ομογενών.

iii.) Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Για τον Ομογενή ή άλλο δικαιούμενο πρόσωπο που διαμένουν μονίμως στο εξωτερικό και επιθυμούν να εισέλθουν στην Ελλάδα (άρθρο 2 της υπ’ 4000/3/84 από 13-01-2014 Κ.Υ.Α – ΦΕΚ Β 53/16.01.2014):

1. Αίτηση.

2.Διαβατήριο επί του οποίου είναι επικολλημένη η εθνική θεώρηση εισόδου.

3. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες διαστάσεων 2,7 χ 2,9 εκ. όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία ταυτότητας των Ελλήνων Πολιτών.

4. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών που ισχύουν για τα διαβατήρια.

5. Διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ και τα αναλογούντα τέλη:

-Για αρχική χορήγηση ή αντικατάσταση Ε.Δ.Τ.Ο., το αντίτιμο είναι τριάντα (30) ευρώ και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού (Φορέας: Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./ Ελληνική Αστυνομία > Κατηγορία: Αλλοδαποί > Τύπος Παραβόλου: Ε.Δ.Τ.Ο Ελληνικής Καταγωγής Υπηκόων Τουρκίας > Κωδικός Τύπου: [6179]).

-Για αρχική χορήγηση-έκδοση Α.Δ.Ε.Τ., το αντίτιμο είναι δεκαέξι (16) ευρώ και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού (Φορέας: Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./ Ελληνική Αστυνομία > Κατηγορία: Άδεια Διαμονής και Εισόδου στο χώρο Schengen > Τύπος Παραβόλου: Αρχική Χορήγηση – έκδοση > Κωδικός Τύπου : [1831]).

Για τον Ομογενή ή άλλο δικαιούμενο πρόσωπο που ήδη διαμένει νομίμως στην Ελλάδα (άρθρο 3 της υπ’ 4000/3/84 από 13-01-2014 Κ.Υ.Α – ΦΕΚ Β 53/16.01.2014):

Η αίτηση προς την αστυνομική Αρχή συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού, ή Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού ή διαβατήριο τύπου Ο.Τ.Α (ομογενών Τουρκίας, Αλβανίας) ή άλλο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας ημεδαπής διοικητικής αρχής, που δεν έχει ανακληθεί έστω και αν η ισχύς του έχει λήξει.

γ. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες, διαστάσεων 2,7 Χ 2,9 εκατοστών, όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα Δελτία Ταυτότητας των Ελλήνων πολιτών.

δ. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία ιδίου τύπου και των αυτών τεχνικών προδιαγραφών με αυτές που ισχύουν για τις φωτογραφίες των διαβατηρίων Ελλήνων πολιτών.

ε. Διπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ και τα αναλογούντα τέλη:

-Για αρχική χορήγηση ή αντικατάσταση Ε.Δ.Τ.Ο., το αντίτιμο είναι τριάντα (30) ευρώ και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού (Φορέας: Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./ Ελληνική Αστυνομία > Κατηγορία: Αλλοδαποί > Τύπος Παραβόλου: Ε.Δ.Τ.Ο Ελληνικής Καταγωγής Υπηκόων Τουρκίας > Κωδικός Τύπου : [6179]).

-Για αρχική χορήγηση-έκδοση Α.Δ.Ε.Τ., το αντίτιμο είναι δεκαέξι (16) ευρώ και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού (Φορέας: Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./ Ελληνική Αστυνομία > Κατηγορία: Άδεια Διαμονής και Εισόδου στο χώρο Schengen > Τύπος Παραβόλου: Αρχική Χορήγηση – έκδοση > Κωδικός Τύπου : [1831]).

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 περίπτ. α΄ υποπερίπτ. ββ΄, οι κάτοχοι διαβατηρίου τύπου Ο.Τ.Α (Ομογενών Τουρκίας, Αλβανίας) εξαιρούνται της υποχρέωσης κατοχής Διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου αλλοδαπών αρχών, καθώς και υποβολής πιστοποιητικών γάμου, γέννησης και οικογενειακής κατάστασης. (άρθρο 3 παρ. 4 της υπ’ 4000/3/84 από 13-01-2014 Κ.Υ.Α – ΦΕΚ Β 53/16.01.2014)

Επιπλέον των ανωτέρω στοιχείων ο αιτών απαιτείται να κατέχει, κατά περίπτωση:

α. Ομογενής:

αα. Πιστοποιητικό γάμου, εφόσον πρόκειται περί έγγαμης γυναίκας που έχει αλλάξει λόγω γάμου το οικογενειακό της επώνυμο.

ββ. Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας, όπως παλαιό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού με ένδειξη ελληνικής καταγωγής ή διαβατήριο τύπου Ο.Τ.Α (ομογενών Τουρκίας, Αλβανίας), τυχόν αναγραφή ανιόντος σε προξενικά μητρώα, παλαιό προξενικό διαβατήριο.

β. Ανήλικο τέκνο ομογενούς:

αα. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή κάθε άλλο επίσημο στοιχείο ή έγγραφο, που αποδεικνύει την συγγενική του σχέση με τον ομογενή.

ββ. Προκειμένου περί θετού ή αναγνωρισμένου τέκνου, απαιτείται προσκόμιση της σχετικής πράξης της αρμόδιας αλλοδαπής αρχής ή δικαστικής απόφασης.

γ. Αλλογενής αλλοδαπός σύζυγος ομογενούς, ανήλικο τέκνο αλλοδαπού συζύγου από προηγούμενο γάμο του ή χήρος/α ομογενούς:

αα. Πιστοποιητικό γάμου και οικογενειακής κατάστασης αλλοδαπών αρχών πρόσφατης έκδοσης για την απόδειξη του συζυγικού ή οικογενειακού δεσμού.

ββ. Προκειμένου περί ανηλίκου τέκνου αλλογενούς αλλοδαπού συζύγου από προηγούμενο γάμο του, κάθε άλλο επίσημο έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο αποδεικνύεται ότι έχει ανατεθεί στον/ην σύζυγο του ομογενούς η γονική μέριμνα του τέκνου αυτού.

γγ. Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος ομογενούς.

δδ. Αποδεικτικά στοιχεία της ομογενειακής ιδιότητας του συζύγου, όπως παλαιό Δελτίο Ταυτότητας Αλλοδαπού με ένδειξη ελληνικής καταγωγής ή διαβατήριο τύπου Ο.Τ.Α (Ομογενών Τουρκίας, Αλβανίας), τυχόν αναγραφή ανιόντος σε προξενικά μητρώα, παλαιό προξενικό διαβατήριο.

(άρθρο 2 παρ. 3 της υπ’ 4000/3/84 από 13-01-2014 Κ.Υ.Α – ΦΕΚ Β 53/16.01.2014)

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, οφείλουν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως το αίτημά τους.

Εξαιρούνται της αυτοπρόσωπης υποβολής οι ανήλικοι, για τους οποίους υποβάλλεται αίτηση από τον έχων τη γονική μέριμνα .

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την ανανέωση της Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου (Α.Δ.Ε.Τ) σε ομογενείς υπηκόους Τουρκίας ή μέλη οικογενειών τους και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

i) Ως Υπηρεσίες υποβολής των δικαιολογητικών και ανανέωσης της εν λόγω άδειας διαμονής ορίζονται τα οικεία Τμήματα Αλλοδαπών, για τους διαμένοντες στην περιοχή δικαιοδοσίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι οικείες Υπηρεσίες που χειρίζεται θέματα αλλοδαπών στις έδρες των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας για τους διαμένοντες των εν λόγω Διευθύνσεων Αστυνομίας.

ii) Για την ανανέωση της Α.Δ.Ε.Τ., ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση και μία φωτογραφία του ιδίου τύπου και τεχνικών προδιαγραφών με τις ισχύουσες για τα διαβατήρια των Ελλήνων πολιτών και προσκομίζει διαβατήριο ή άλλο ισοδύναμο ταξιδιωτικό έγγραφο σε ισχύ και το κατεχόμενο Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. Προκειμένου περί αλλοδαπού συζύγου ομογενούς, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση υπεύθυνης δηλώσεως του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει η μη λύση ή ακύρωση του γάμου με τον ομογενή σύζυγο. Για ανανέωση ή αντικατάσταση Α.Δ.Ε.Τ το αντίτιμο είναι δεκαέξι (16) ευρώ και εισπράττεται ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού (Φορέας: Δημοσίας Τάξης Π.τ.Π./ Ελληνική Αστυνομία > Κατηγορία: Άδεια Διαμονής και Εισόδου στο χώρο Schengen > Τύπος Παραβόλου: Ανανέωση, Αντικατάσταση Α.Δ.Ε.Τ > Κωδικός Τύπου: [1832]).

Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την λήξη της ισχύος της. Η υποβολή της, μετά τη λήξη ισχύος των ως άνω εγγράφων εξετάζεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 χωρίς να απαιτείται η κατοχή εθνικής θεώρησης εισόδου.

(άρθρο 4 της υπ’ 4000/3/84 από 13-01-2014 Κ.Υ.Α – ΦΕΚ Β 53/16.01.2014)

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο) σε ομογενείς πολίτες από τ Ε.Σ.Σ.Δ. και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Αρμόδιες για την έκδοση του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) σε ομογενείς χωρών τέως Ε.Σ.Σ.Δ. είναι οι Διευθύνσεις Αστυνομίας χώρας και οι Διευθύνσεις Αλλοδαπών Αττικής και Θεσσαλονίκης (7004/3/50-β΄ Απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη – ΦΕΚ 2418 τ. Β΄/08-12-2009) κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 4864/8/8-γ΄ από 17-07-2000 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 911/26.07.2000).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου,

β) Οποιοδήποτε στοιχείο, από το οποίο τεκμαίρεται η ιδιότητα του αιτούντος ως ομογενούς.

Για τη χορήγηση Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος σε ανήλικα τέκνα, η σχετική αίτηση μετά των δικαιολογητικών υποβάλλεται από τον έχοντα τη γονική μέριμνα αυτών. Αν ο έχων τη γονική μέριμνα είναι ήδη κάτοχος Ε.Δ.Τ.Ο., δικαιούνται αντίστοιχου δελτίου και τα ανήλικα τέκνα αυτού, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια κατά την παρ. 8 αστυνομική Αρχή, όπου υποβάλλεται η σχετική αίτηση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Το Ε.Δ.Τ.Ο. του γονέα,

β) Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου,

γ) Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης υιοθεσίας.

Η αίτηση για τη χορήγηση Ε.Δ.Τ.Ο. συνοδεύεται και από:

α) Βεβαίωση της αστυνομικής ή Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου κατοικίας του αιτούντος, περί της δακτυλοσκόπησής του. Σε περίπτωση που η δακτυλοσκόπηση αφορά ανήλικο, αυτή πραγματοποιείται, εφόσον έχει συμπληρωθεί το 14ο έτος της ηλικίας,

β) Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

(Άρθρο 1 του Ν.2790/2000 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του Ν.2910/2001 και άρθρο 1 παρ 2 και 3 της υπ’ αριθ. 4864/8/8-γ΄ από 17-07-2000 Κ.Υ.Α)

Ποια υπηρεσία είναι αρμόδια για την έκδοση βεβαίωσης δακτυλοσκόπησης Ομογενών προερχόμενων από Χώρες της πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Αρμόδια είναι τα Αστυνομικά Τμήματα ή Τμήματα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Δικαιολογητικά:

α) Αίτηση ενδιαφερομένου,

β) Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου,

γ) Δύο (2) φωτογραφίες

(Ν.2910/2001 και άρθρο 76 παρ 6 της υπ’ αριθ. 4864/8/8-γ΄ από 17-07-2000 Κ.Υ.Α άρθρο 1 παρ. 3)