Τι δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση άδειας εργασίας προσωπικού σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας;

 Άδεια εργασίας προσωπικού σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

α. Νομικές διατάξεις που προβλέπουν τη Διοικητική Πράξη.

Άρθρο 3 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’/1997), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.

– Με προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο:
i. Αίτηση.
ii. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους αξίας € 30,00.
iii. Φωτοαντίγραφο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς
τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει (κατηγορία Α’ ή Β’).
iv. Φωτοαντίγραφο εγγράφου με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας
του αιτούντος.
v. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α’/1986).
vi. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού με ειδικότητα
ψυχιάτρου.
vii. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής
ταυτότητας.

– Με υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Αρχή:
i. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α’.
ii. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας ότι δεν τελεί υπό δικαστική
συμπαράσταση.

Σε περίπτωση υποβολής τους από τον ενδιαφερόμενο η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει πέρα του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής
τους.

γ. Διατάξεις που προβλέπουν τα δικαιολογητικά.

Υπ’ αριθ. 1016/109/149-α’ από 8-9-2009 (Φ.Ε.Κ. 1967/Β’/2009) Απόφαση κ. Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1016/109/149-δ’ (Φ.Ε.Κ. 571/Β’/2010) από 20-4-2010 Απόφαση κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

δ. Ένσημα – Παράβολα.

ΕΛ.ΑΣ. € 2,04.

ε. Προθεσμία διεκπεραίωσης.

Εντός πενήντα (50) ημερών.

στ. Διατάξεις που προβλέπουν την προθεσμία διεκπεραίωσης.

Άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α’/1999), ως ισχύει.

ζ. Διάρκεια ισχύος της διοικητικής πράξεως.

Πέντε (5) έτη.

η. Παρατηρήσεις.

i. Σχετικά με τα δικαιολογητικά:
1. Για την απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας του αιτούντος (α) οι Έλληνες πολίτες προσκομίζουν φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή διαβατηρίου ή άδειας ικανότητας οδηγήσεως ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων, (β) οι πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε. και (γ) οι ομογενείς φωτοαντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία. Στοιχεία ταυτότητος που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη).

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Φ.Ε.Κ. 75/Α’/1986) στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι (α) δε στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ’, η’ και θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’/1997), όπως ισχύει κάθε φορά, (β) δεν κρατείται προσωρινά, (γ) δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’/1997), όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει
καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 του προαναφερομένου άρθρου, (δ) δεν έχει  καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’/1997) και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο.

3. Από το περιεχόμενο του πιστοποιητικού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού με ειδικότητα ψυχιάτρου να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Η ημερομηνία έκδοσης δε θα πρέπει να απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. Αν το πιστοποιητικό είναι από ιδιώτη γιατρό, να αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός αδείας λειτουργίας του νομίμου ιατρείου που διατηρεί, η σφραγίδα του, ο Α.Φ.Μ. και η αρμόδια Δ.Ο.Υ..

ii. Για την έκδοση της άδειας πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1
του άρθρου 2 του Ν. 2518/1997 (Φ.Ε.Κ. 164/Α’/1997), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.

iii. Έγγραφα ξενόγλωσσα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

iv. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υπήκοος κράτους – μέλους της Ε.Ε. που οι δικαστικές και στρατολογικές Αρχές δεν εκδίδουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, απαιτείται η υποβολή εγγράφου Δημόσιας Αρχής του κράτους – μέλους που να βεβαιώνει τούτο (επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα).

v. Για την ανανέωση της άδειας λειτουργίας Ι.Ε.Π.Υ.Α. σχετικό τυγχάνει το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 1016/109/149-α’ από 08-9-09 (Φ.Ε.Κ. τ. Β΄ 1967/10-9-09) Απόφαση κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1016/109/149-δ’ από 20-04-10 Απόφαση κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

vi. Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται από τον αιτούντα με παράβολο σε ηλεκτρονική
μορφή (e-παράβολο).

vii. Υπάρχει η δυνατότητα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας https://portal.astynomia.gr και της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης https://www.gov.gr . Η ταυτοποίηση των χρηστών που εισέρχονται στις εν λόγω πλατφόρμες γίνεται μέσω του συστήματος «TaxisΝet» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.