Που να απευθυνθώ για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου και τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Απευθύνεστε στα Τμήματα Τροχαίας και στα Αστυνομικά Τμήματα που χειρίζονται θέματα Τροχαίας καθώς και στα ΚΕΠ.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Πιστοποιητικό ταξινόμησης από το τελωνείο
  • Έγκριση τύπου πιστοποιητικού συμμόρφωσης με οδηγία της Ε.Ε. από Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών
  • Τιμολόγιο αγοράς
  • Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν.1599/86) του εισαγωγέα ότι πληρούνται οι προδιαγραφές του μοτοποδηλάτου, θεωρημένη ως προς γνήσιο της υπογραφής.
  • Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 2,04 Ευρώ και ηλεκτρονικό παράβολο 12 Ευρώ (μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-παράβολο).
  • ΑΦΜ αγοραστή
  • Πιστοποιητικό συμμόρφωσης οχήματος από την κατασκευάστρια εταιρεία (Certificate)

*Ο ενδιαφερόμενος απαιτείται να προσκομίσει και το μοτοποδήλατο για έλεγχο.

*Η αξία του διπλοτύπου καθορίζεται από το άρθρο 20 του Ν. 2948/2001 όπως τροπ. με άρθρο 46 του Ν. 4410/2016 (αφορά τέλη κυκλοφορίας)

* Η άδεια κυκλοφορίας μοτοποδηλάτου ισχύει για το ημερολογιακό έτος εντός του οποίου εκδίδεται.