Νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την κυκλοφορία τουριστικών λεωφορείων και λεωφορείων Δ.Χ.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει τα ακόλουθα που αφορούν στην κυκλοφορία των τουριστικών λεωφορείων και λεωφορείων Δ.Χ.:

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 393/76 (όπως τροποποιήθηκε με μεταγενέστερες διατάξεις και τον Ν. 4582/2018) για κάθε διοργανωμένη εκδρομή πρέπει να καταρτίζεται αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς μεταξύ των άλλων τα διανυόμενα κάθε ημέρα χιλιόμετρα, οι προσφερόμενες υπηρεσίες και το αντίτιμο της εκδρομής.

Σύμφωνα με την υπ` αριθ. 515489/76 κοινή απόφαση τα τουριστικά λεωφορεία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάσταση επιβατών, τόσο κατά την αναχώρηση στο εξωτερικό όσο και κατά την άφιξή τους στη χώρα μας.

Για τις εκδρομές εξωτερικού το λεωφορείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα από τους διεθνείς κανονισμούς και τα προεδρικά διατάγματα 59/56 και 83/86 έντυπα (βιβλίο ΕΟΚ ή βιβλίο ASOR), τα οποία θα πρέπει να είναι συμπληρωμένα και θεωρημένα.

Τα λεωφορεία που πραγματοποιούν τις εκδρομές πρέπει να φέρουν τον προβλεπόμενο εξοπλισμό και να δίδεται μεγάλη προσοχή στην καθαριότητα και εμφάνισή τους, να υπάρχουν δε απαραίτητα σε κάθε λεωφορείο τα προβλεπόμενα από το άρθρο 13 Ν. 711/77 δελτίο απογραφής και δελτίο τεχνικού ελέγχου από το οικείο ΚΤΕΟ (άρθρο 86 Κ.Ο.Κ., Π.Δ. 1387/81, Ν. 1350/83).

Σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν. 711/77 (τροπ. με Ν. 2446/1996) και Π.Δ. 237/86 (τελευταία τροπ. με Ν. 4583/2018), κάθε Δ.Χ. τουριστικό λεωφορείο πρέπει να είναι ασφαλισμένο τόσο για το όχημα, όσο και για τους επιβάτες αυτού.

Για τη μεταφορά υπεραρίθμων επιβατών, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 33 του Κ.Ο.Κ..

Ευνόητο τυγχάνει ότι για τους παραβάτες οδηγούς και ιδιοκτήτες των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, εφαρμογή έχουν και οι διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 1 και 5 του Ν. 711/77 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Αρ. 13 Ν. 246/1996).

Σε κάθε λεωφορείο πρέπει να υπάρχει, σύμφωνα με την υπ` αριθ. 51266/2955/75 (τελευταία συμπλήρωση διατάξεων με Ν. 4512/2018) Απόφαση Υπουργού Απασχολήσεως, το βιβλίο δρομολογίων ενώ οι ιδιοκτήτες ή οι διευθυντές των τουριστικών λεωφορείων, υποχρεούνται να εφοδιάζουν τον οδηγό και τον βοηθό αυτού με βιβλιάρια εργασίας.

Τα λεωφορεία πρέπει να είναι εφοδιασμένα με την προβλεπόμενη από το άρθρο 88 του Κ.Ο.Κ. άδεια κυκλοφορίας και για την οδήγησή τους απαιτείται άδεια ικανότητας οδηγού Δ΄ κατηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 94 (συμπλ. με Π.Δ. 51/12)του Κ.Ο.Κ..

Τέλος, τα λεωφορεία Δημ. Χρήσης αποσύρονται της κυκλοφορίας μετά τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) ετών από την ημερομηνία της πρώτης κυκλοφορίας τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή.

Εάν όμως, κατά τον ανωτέρω έλεγχο, διαπιστωθεί ότι το συγκεκριμένο λεωφορείο δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του ΚΤΕΟ, τότε αυτό θα ακινητοποιείται σύμφωνα με την παραγ. ιδ΄ του άρθρου 1 της υπ` αριθ. 30870/83 κοινής απόφασης των Υπουργών Συγκοινωνιών και Δημόσιας Τάξης και η αστυνομική Αρχή μπορεί να διατάξει παράλληλα και έκτακτο τεχνικό έλεγχο τούτου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.