Τι είναι το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ) και ποιες είναι οι αρμοδιότητές του;

Με το ΠΔ 139/89 συγκροτήθηκε το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών ( ΣΟΔΝ ) και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες, καθώς και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του ενώ με το ΠΔ 126/90 το Σ.Ο.Δ.Ν. ορίστηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λειτουργεί και ως Εθνική Μονάδα Πληροφοριών (ΕΜΠ) για τα ναρκωτικά.

Η τελευταία ρύθμιση ήταν αποτέλεσμα εναρμόνισης της χώρας μας με τις οδηγίες της ΕΕ για ίδρυση τέτοιων μονάδων σε όλα τα κράτη–μέλη, με απώτερο σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος και τη διασφάλιση καλύτερου συστήματος ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών.

Το Σ.Ο.Δ.Ν. – Ε.Μ.Π. δημιουργήθηκε το 1990 με έδρα του το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, νυν Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τα μέλη και οι αναπληρωτές τους προέρχονται από τις αρμόδιες Διωκτικές Αρχές (Ελληνική Αστυνομία, Τελωνειακή Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα και Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων) και ορίζονται από τους συναρμόδιους Υπουργούς (Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών) με διετή θητεία. Πρόεδρός του είναι εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας (Αξιωματικός).

Το ΣΟΔΝ επιδιώκει τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των διωκτικών αρχών και την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση, προκειμένου να αντιμετωπισθεί αποτελεσματικότερα το πρόβλημα των ναρκωτικών.

Τα μέλη του συνέρχονται τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το μήνα και έκτακτα, σε κάθε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία από μία εκ των συναρμόδιων Υπηρεσιών για τη συζήτηση θεμάτων επείγουσας φύσης. Ο Πρόεδρός του συμμετέχει στο Δ.Σ. του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ).

Στην έδρα του Σ.Ο.Δ.Ν. – Ε.Μ.Π. λειτουργεί Ειδική Μικτή Γραμματεία, στελεχωμένη από εκπροσώπους όλων των συναρμοδίων Υπηρεσιών (Ελληνική Αστυνομία, Τελωνειακή Υπηρεσία, Λιμενικό Σώμα και Υπ.Ε.Ε.) που έχει σαν κύριο καθήκον τη διεκπεραίωση των υποθέσεών του και την τήρηση των στοιχείων που αφορούν στην αποστολή και τη λειτουργία του.

β) Οι αρμοδιότητες του Σ.Ο.Δ.Ν. – Ε.Μ.Π. είναι:

– Η αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των Υπηρεσιών, που έχουν σχέση με συγκεκριμένες περιπτώσεις δίωξης ναρκωτικών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

– Η ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων Υπηρεσιών, για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος των ναρκωτικών.

– Ο συντονισμός της δράσης των εμπλεκομένων Υπηρεσιών σε υποθέσεις πολλαπλής αρμοδιότητας ή με διεθνείς προεκτάσεις, για την επίλυση των οποίων απαιτείται ειδικός χειρισμός και άμεση συνεργασία αυτών των Υπηρεσιών.

– Η επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών, αναφορικά με τη λειτουργία και τη δράση των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

– Η παροχή άμεσης συνδρομής, κατά λόγο αρμοδιότητας, στα στάδια της έρευνας και προανάκρισης και η διάθεση, στην επιληφθείσα Αρχή, κάθε δυνατού μέσου ή στοιχείου ικανού να διευκολύνει την εξιχνίαση της υπόθεσης.

– Η αμοιβαία ενημέρωση των συναρμόδιων Υπηρεσιών για τις μεθόδους ή τους τρόπους δράσης των εμπόρων ναρκωτικών, προς διευκόλυνση της αποτελεσματικότερης πρόληψης και καταστολής των αδικημάτων των ναρκωτικών.

– Επίσης, σύμφωνα με το ν. 2331/95 (άρθρο 15) που αντικατέστησε το ν. 2145/93 (άρθρο 38 παρ. 1), το Συντονιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών έχει τον έλεγχο και την ευθύνη των πραγματοποιούμενων ελεγχόμενων μεταφορών ναρκωτικών, καθ’ όλη τη διάρκειά τους, από την είσοδο μέχρι την έξοδο των ναρκωτικών από τη χώρα.