Τι αρμοδιότητες έχει η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος και για ποιες περιπτώσεις μπορώ να επικοινωνήσω;

Αρμόδιες Υπηρεσίες για την πρόληψη και καταστολή εγκλημάτων που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και εγκλημάτων που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων και στην εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, είναι οι Υποδιευθύνσεις Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων των Διευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, οι οποίες διαρθρώνονται στα ακόλουθα Τμήματα:

  • Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα. Τη στέγαση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού, που αφορά το οργανωμένο έγκλημα. Προς τούτο συνεργάζεται με το Κέντρο Συλλογής και Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. ββ. Την εγκληματολογική και επιχειρησιακή στρατηγική ανάλυση των υφισταμένων πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων. γγ. Την εισήγηση λειτουργικού, τακτικού και στρατηγικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και την κατάρτιση μνημονίων και σχεδίων ενεργειών των Υπηρεσιών Ασφαλείας.
  • Τμήμα Εξακριβώσεων και Τεκμηρίωσης Πληροφοριών, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα. Την έρευνα καταγγελιών, την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών και την εξακρίβωση στοιχείων που αφορούν το οργανωμένο έγκλημα. Προς τούτο συνεργάζεται με τις άλλες διωκτικές αρχές. ββ. Τη διαβίβαση στις λοιπές Υποδιευθύνσεις της Διεύθυνσης πληροφοριών και στοιχείων, που μπορούν να αξιοποιηθούν για την εξιχνίαση υποθέσεων αρμοδιότητάς τους και την παροχή συνδρομής στις Υπηρεσίες που επιλαμβάνονται της διερεύνησης τέτοιων εγκλημάτων.
  • Τμήμα Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων, το οποίο είναι αρμόδιο για: αα. Την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, τη δίωξη των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα εκδιδόμενα πρόσωπα. ββ. Την παροχή προστασίας και αρωγής στα θύματα εμπορίας και οικονομικής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σε συνεργασία με αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και Υπηρεσίες.
  • Τμήμα Επιχειρησιακής τακτικής και Δράσης, το οποίο είναι αρμόδιο για το σχεδιασμό και την εκτέλεση επιχειρήσεων, στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της Υποδιεύθυνσης.

Οι Υποδιευθύνσεις Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων των Διευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης μπορούν, κατόπιν διαταγής του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να επιλαμβάνονται και σε υποθέσεις εκτός περιφέρειάς τους, για να συνδράμουν τις κατά τόπους αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες.