Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο «Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» είναι κατά βάση, ένας λογαριασμός αλληλοβοηθείας, που συστάθηκε με σκοπό να εξασφαλίζεται και παρέχεται στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και τις οικογένειες του μία ουσιαστική βοήθεια και έμπρακτη συμπαράσταση με τη μορφή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, στο πλαίσιο της πρόνοιας, της παροχής φροντίδας και της εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Σώματος.

Μέτοχοι είναι υποχρεωτικώς όλο το εν ενεργεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, οι μέτοχοι μπορούν τα παραμείνουν εγγεγραμμένοι στον Ειδικό Λογαριασμό Αρωγής και μετά τη συνταξιοδότησή τους για δέκα (10) χρόνια, με τη συμπλήρωση των οποίων διαγράφονται αυτοδικαίως.

Η οικονομική ενίσχυση παρέχεται στους δικαιούχους εφάπαξ για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων οικονομικών δυσχερειών, που μπορεί να οφείλονται:

 • Σε θάνατο του μετόχου,
 • Σε ανικανότητα λόγω τραυματισμού ή πάθησης του Μετόχου
 • Σε βαριά νόσο του μετόχου ή μέλους της οικογένειάς του, για τη θεραπεία της οποίας απαιτείται μεταφορά στο εξωτερικό ή η αντιμετώπισή της απαιτεί πρόσθετες δαπάνες πέραν εκείνων που καλύπτονται από τους ασφαλιστικούς φορείς.
 • Σε θεομηνίες – σεισμούς ή άλλο σοβαρό ατύχημα και
 • Σε θάνατο συζύγου ή τέκνου του μετόχου.

Οι πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής προέρχονται από:

 • Μηνιαία εισφορά των Μετόχων, που ανέρχεται στο ποσό των 5,83€, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται με Απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ύστερα από πρόταση του Διοικητικού συμβουλίου του Ιδρύματος,
 • Δωρεές ή άλλες χαριστικές παροχές υπέρ του Λογαριασμού,
 • Έσοδα από καλλιτεχνικές ή αθλητικές εκδηλώσεις,
 • Τόκους καταθέσεων και
 • Έσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους ακινήτων.

Δικαιούχοι της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης από το συγκεκριμένο λογαριασμό είναι κατά σειρά προτεραιότητας:

 • Ο ίδιος ο μέτοχος,
 • Ο/Η σύζυγος και τα άγαμα και άνεργα τέκνα του μετόχου, και
 • Οι γονείς και τα άγαμα ανήλικα αδέλφια του μετόχου.

Για την παροχή της οικονομικής ενίσχυσης, ο ενδιαφερόμενος-μέτοχος υποβάλλει στο Ίδρυμα Αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά , όπου αναφέρονται η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση, καθώς και οι λόγοι που επιβάλλουν την οικονομική του ενίσχυση.

Το αίτημα του μετόχου υποβάλλεται για συζήτηση και λήψη απόφασης στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος, το οποίο αφού εξετάσει το αίτημα ουσιαστικά και νομικά, αποφασίζει για την παροχή ή όχι οικονομικής ενισχύσεως, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποστήριξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Το ύψος της χορηγούμενης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης καθορίζεται με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και έχουν ως  εξής:

 • για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό από τρομοκρατική ενέργεια ή άλλο βίαιο γεγονός, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
 • για θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, εκτός των περιπτώσεων που προαναφέρθηκαν, μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ.
 • για λοιπές περιπτώσεις θανάτου, ασθενειών, ατυχημάτων και κάθε άλλη περίπτωση, μέχρι του ποσού των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.

Τα προαναφερόμενα χρηματικά ποσά μπορεί να τροποποιηθούν ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του Λογαριασμού ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος και μετά από Απόφαση του Αρχηγού του Σώματος.

Σημειώνεται ότι ο Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ τα ετήσια έσοδα και έξοδά του καταχωρούνται σε ξεχωριστό Προϋπολογισμό και Ισολογισμό.

Δικαιολογητικά