Διεύθυνσης Οικονιμικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) – Διάρθρωση

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας διαρθρώνεται ως εξής:

  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα την επιτελική Υποστήριξη του Διευθυντή και Υποδιευθυντή Δ.Ο.Α. στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους, το χειρισμό θεμάτων εσωτερικών λειτουργιών, προσωπικού, διαχείρισης χρηματικού και υλικού και γενικά την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας.
  • Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών και Στρατηγικής, με αρμοδιότητα, την συλλογή, μελέτη, ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριακών δεδομένων και στοιχείων, για την επιχειρησιακή τους αξιοποίηση, κατά λόγο αρμοδιότητας, καθώς και για την εξαγωγή εγκληματολογικών και στρατηγικού χαρακτήρα συμπερασμάτων και στοιχείων, ως και την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης της Υπηρεσίας.
  • Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας, με αρμοδιότητα την έρευνα και δίωξη οικονομικών εγκλημάτων τα οποία διαπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και βλάπτουν ή απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τμήμα Προστασίας Οικονομίας, με αρμοδιότητα την έρευνα και τη δίωξη εγκλημάτων τα οποία έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα του Δημοσίου και επηρεάζουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
  • Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης, με αρμοδιότητα τη δίωξη των εγκλημάτων και παραβάσεων που αφορούν την φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, ιδίως λαθρεμπορικές δραστηριότητες ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας.
  • Τμήμα Κοινωνικής και Ασφαλιστικής Προστασίας, με αρμοδιότητα τη δίωξη των εγκλημάτων και παραβάσεων που αφορούν την ασφαλιστική νομοθεσία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την οποία προκαλείται οικονομική βλάβη σε βάρος των οργανισμών, φορέων, ταμείων και υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών και φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας.

Σημειώνεται ότι, από το Π.Δ. 178/2014, προβλέπεται επίσης η σύσταση και λειτουργία Τμήματος Ειδικών Ελέγχων και Επιχειρήσεων, η σύσταση του οποίου εκκρεμεί.

Παράρτημα της Υπηρεσίας λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, ως Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, (Υ.Ο.Α.Β.Ε.) η οποία υπάγεται διοικητικά στη ΔΟΑ, με τοπική αρμοδιότητα που ταυτίζεται με τον τομέα Βορείου Ελλάδος, Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης και Γενικές Περιφερειακές Αστυνομικές Διευθύνσεις Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου με την ακόλουθη οργανωτική δομή:

  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
  • Τμήμα Προστασίας Δημόσιας Περιουσίας & Οικονομίας
  • Τμήμα Φορολογικής Αστυνόμευσης & Ασφαλιστικής Προστασίας