Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας – Συχνές ερωτήσεις

Αντικείμενο έρευνας

 • Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατάχρηση, φθορά ή μη νόμιμη χρήση της δημόσιας περιουσίας ή της περιουσίας της Ε.Ε.
 • Η αδιαφανής, παράνομη ή εκτός των προβλεπομένων διαδικασιών διαχείριση κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων.
 • Τα εγκλήματα όπως απάτη, απιστία και διαφθορά που επηρεάζουν τα οικονομικά συμφέροντα του δημοσίου ή της Ε.Ε. και σχετίζονται άμεσα με προμήθειες του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία επιχορηγούνται από τον κρατικό ή κοινοτικό προϋπολογισμό.
 • Κάθε άλλη παράνομη πράξη εθνικού ή διασυνοριακού χαρακτήρα, από την οποία απειλείται ή βλάπτεται σοβαρά η δημόσια περιουσία ή περιουσία της Ε.Ε.
 • Η παράνομη διακίνηση και νόθευση αγαθών και άλλων προϊόντων.
 • Οι παραβάσεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, άδειας, σήματος και λοιπών συναφών εμπορικών δικαιωμάτων.
 • Οι παράνομες συναλλαγές ή δραστηριότητες που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων του άρθρου 3 του Ν. 4261/2014 (Α΄ 107), καθώς και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και ομίλων, όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και του χρηματοπιστωτικού τομέα γενικότερα.
 • Οι παραβάσεις που τελούνται στο πλαίσιο λειτουργίας επιχειρήσεων, οργανισμών, πρακτορείων ή άλλων φορέων διεξαγωγής τυχερών παιγνίων και καζίνο.
 • Κάθε άλλη οικονομική παράβαση, που προβλέπεται σε ποινικό νόμο, από την τέλεση της οποίας βλάπτονται τα δημόσια έσοδα και προκαλούνται σημαντικές δυσλειτουργίες στην αγορά.
 • Η φορολογική νομοθεσία ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις.
 • Η τελωνειακή νομοθεσία και ειδικότερα σε λαθρεμπορικές δραστηριότητες ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας.
 • Η μη καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εταιρείες, οργανισμούς και γενικά από κάθε υπόχρεο προς τούτο.
 • Οι παράνομες συνταγογραφήσεις.
 • Οι ψευδείς ιατρικές γνωματεύσεις και πιστοποιήσεις από τις οποίες επέρχεται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των ασφαλιστικών φορέων και του δημοσίου γενικότερα.
 • Οι υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού, βοηθημάτων και υλικών.
 • Η χρήση εικονικών, πλαστών ή ψευδών στοιχείων, δικαιολογητικών και γνωματεύσεων για παροχή υπηρεσιών υγείας σε μη δικαιούχους.
 • Η χρήση παραποιημένων ή αναληθών δικαιολογητικών ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου, προς το σκοπό χορήγησης ή λήψης παράνομων συντάξεων και λοιπών παροχών, από οποιονδήποτε φορέα ή οργανισμό ασφάλισης και κοινωνικής πρόνοιας.
 • Οι παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση.
 • Οποιαδήποτε άλλη παράβαση από την οποία προκαλείται οικονομική βλάβη σε βάρος των οργανισμών, φορέων, ταμείων και υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, υπηρεσιών και φορέων παροχής ιατρικής φροντίδας.

Υποβολή καταγγελιών

Για την επικοινωνία των πολιτών με τη Δ.Ο.Α., λειτουργεί σε 24ωρη βάση η ειδική γραμμή 11012, μέσω της οποίας υποβάλλονται οι τηλεφωνικές καταγγελίες, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία ή σχόλιο σχετικό με την Υπηρεσία.

Επιπλέον οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση financialpolice@astynomia.gr, μέσω φυσικής αλληλογραφίας, ή αυτοπροσώπως στην έδρα της Υπηρεσίας.

Σημείωση: οι αυτοπρόσωπες καταγγελίες είναι πάντοτε επώνυμες.

Οι καταγγελίες μπορούν να υποβάλλονται ανώνυμα εφόσον ο καταγγέλλων δεν επιθυμεί να δηλώσει τα στοιχεία του ή επώνυμα.

Επώνυμη θεωρείται η καταγγελία κατά την οποία ο καταγγέλλων δηλώνει τα στοιχεία της ταυτότητάς του (τουλάχιστον επώνυμο, όνομα, Δ/νση, τηλέφωνο, αρ. Α.Δ.Τ. ή αρ. Διαβατηρίου ή Άδεια Διαμονής) .

Ωστόσο, στις επώνυμες καταγγελίες, τα στοιχεία του καταγγέλλοντος ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε συναρμόδιες Υπηρεσίες ή στον καταγγελλόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις των N.4624/2019 (A’137), Ν.2472/1997 (Α΄50) , Ν.2690/1999 (Α΄45) ως και της υπ’ αριθ. 73/2010 από 08/12/2010 απόφασης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στις ανώνυμες καταγγελίες δεν υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης του καταγγέλλοντα σχετικά με την πορεία της καταγγελίας του.