Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής ενός ιδιώτη στο προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας;

Στην Ελληνική Αστυνομία προσλαμβάνονται επίσης, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, ιδιώτες ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων και κατώτερο Αστυνομικό Προσωπικό ειδικών καθηκόντων, με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων και με βαθμό:

 • Αστυνόμου Β΄ ιατροί και οδοντίατροι,
 • Υπαστυνόμου Α΄ οι λοιποί Αξιωματικοί.

Η πρόσληψη ιδιωτών ως Αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους οι ιατροί και το 32ο έτος οι υποψήφιοι των λοιπών κατηγοριών κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης.
 • Να κατέχουν ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/2002 και Π.Δ. 1/2010.
 • Να γνωρίζουν τουλάχιστον μία (1) από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική.

Επιπλέον, θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(ί) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, όχι όμως για λόγους υγείας.

(ίί) Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, καθώς και ψυχικά και διανοητικά προσόντα, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την κατάταξη ιδιωτών στην Ελληνική Αστυνομία.

(ίίί) Να έχουν υπακοή στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες, που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(ίν) Να μην έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμησης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, παιγνίων, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, αλλοδαπών, λαθρεμπορίας, ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επεβλήθη ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα ανωτέρω εγκλήματα.

Υποψήφιοι εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κάποιο από τα προαναφερόμενα εγκλήματα, μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης. Αποκλείονται όμως αν μέχρι την έκδοση της πράξης για την πρόσληψή τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

(ν) Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.

(νι) Να μην έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (διδακτορικό ή MASTER ), δημοσιευθείσες μελέτες, επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά έντυπα ή ανακοινώσεις, προϋπηρεσία σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 373/2002.

Η πρόσληψη ιδιωτών ως κατώτερο Αστυνομικό Προσωπικό ειδικών καθηκόντων γίνεται με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Να μην υπερβαίνουν το 30ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους έκδοσης της προκήρυξης,
 • Να κατέχουν τίτλο σπουδών της ημεδαπής (πτυχίο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος) ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Να κατέχουν απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ή πτυχίο Ιδιωτικής Επαγγελματικής Σχολής για τις λοιπές ειδικότητες της κατηγορίας των τεχνικών.
 • Να γνωρίζουν μία (1) τουλάχιστον από τις ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική ή Ιταλική.
 • Να κατέχουν την προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και να είναι εγγεγραμμένοι στον οικείο επαγγελματικό σύλλογο, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις ως άνω διατάξεις.
 • Να έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη παρ. 4 εδάφιο δ) του παρόντος.

Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, δημοσιευμένες μελέτες ή επιστημονικές εργασίες, ή ανακοινώσεις, προϋπηρεσία σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα σε τομείς της ειδικότητάς τους, πτυχία άλλων ξένων γλωσσών, ανάλογα με την κατηγορία και την ειδικότητα του υποψηφίου, θεωρούνται πρόσθετα προσόντα και αξιολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 373/2002.