Ποια είναι τα κριτήρια εισαγωγής ενός αστυνομικού στο προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας;

Το Αστυνομικό Προσωπικό Γενικών Καθηκόντων μπορεί να μεταταχθεί στην κατηγορία του αστυνομικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι προς μετάταξη αστυνομικοί θα πρέπει:

α) να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ήτοι: σχετική αίτηση και αντίγραφο του πτυχίου σπουδών τους, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, όπου απαιτείται και

β) να πληρούν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ.2, 10 παρ.2 και 14 παρ.5 του Π.Δ. 373/2002 και τις κάτωθι αναφερόμενες προϋποθέσεις:

  • Να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας.
  • Να μην τελούν σε διαθεσιμότητα για λόγους πειθαρχίας.
  • Να μην έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου.
  • Να μην έχουν κριθεί κατά την τελευταία κρίση δυσμενώς από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων.
  • Να έχουν αξιολογηθεί κατά την τελευταία τριετία με γενικό χαρακτηρισμό ως εξαίρετοι και στα επί μέρους ουσιαστικά προσόντα να έχουν τουλάχιστον βαθμό εννέα (9).
  • Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι αστυνομικοί υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά στην Υπηρεσία που υπηρετούν.

Δικαιολογητικά που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα ή κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί η μη πληρότητα αυτών ή ο υποψήφιος δεν πληροί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν γίνονται δεκτά.

Η μετάταξη του αστυνομικού προσωπικού στην κατηγορία του αστυνομικού προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων επιτρέπεται μόνο προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων κατά κατηγορία και ειδικότητα. Σε περίπτωση που υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους αιτήσεις περισσότερες των κενών οργανικών θέσεων, κατά κατηγορία και ειδικότητα, μετατάσσεται ή εντάσσεται ο έχων το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου. Εάν προκύψει ισοβαθμία θα προηγηθεί ο έχων τον μεγαλύτερο βαθμό επίδοσης στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, όπου απαιτείται και αν προκύψει νέα ισοβαθμία ενεργείται κλήρωση.