Παροχές Τμήματος Αποδοχών και Ασφάλισης Ένστολου Προσωπικού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας

1. Χορήγηση του βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (κ.υ.α. Φ. 950/59/32019/Σ.6451 από 17-04-2018/ Φ.Ε.Κ. Β΄1368).

Στα παιδιά των Μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ καταβάλλεται Βοήθημα επαγγελματικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας. Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 αρτίων μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του παιδιού κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού. Για να δικαιολογηθεί η χορήγησή του απαιτείται η συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας ή η τέλεση γάμου ή η ύπαρξη σοβαρών, αποδεδειγμένων λόγων υγείας ή η οριστική παύση καταβολής αποδοχών ή μερίσματος [αρ. 3 παρ. 3 υπ’ αριθμ. 2412/Φ.951/360/431347/17-01-1984 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (Β’ 74)]

Το εν λόγω βοήθημα χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου τέκνου στο Μ.Τ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της Φ.951.1/120/875101/Σ. 5291 από 17-08-2010 κ.υ.α. (Β΄ 1357).

Σχετική αίτηση και δικαιολογητικά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Σ. (mts.army.gr) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : mts-grammateia@army.gr & τηλέφωνο: 210 33 13 025 .

2. Χορήγηση του βοηθήματος θανάτου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Σε οικογένειες θανόντων μερισματούχων που δικαιούνται να συνεχίσουν το μέρισμα του θανόντος σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, εφάπαξ βοήθημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Α.Ν. 559/37.

Σχετική αίτηση και δικαιολογητικά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Σ. (mts.army.gr) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : mts-grammateia@army.gr & τηλέφωνο: 210 33 13 025 .

3. Χορήγηση επιδόματος γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην Υπηρεσία, που καταβάλλεται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 3554/2007 (Α΄ 80) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 της υπ΄ αρίθμ. 6002/18/10-α από 21-12-2017 (Β΄ 94) κ.υ.α. στους Αστυνομικούς, Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς Φρουρούς της Ελληνικής Αστυνομίας, που μετατάσσονται στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου, λόγω παθήματος που αποδεδειγμένα επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα, τριακοσίων

(300) ευρώ. Το ίδιο ως άνω επίδομα χορηγείται στο προαναφερόμενο προσωπικό για όλο το χρόνο αποχής από τα καθήκοντα του, συνεπεία τραυματισμού, που επήλθε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, από την ημέρα του παθήματος μέχρι την ημέρα αποκατάστασης της υγείας του, που θα προκύπτει από γνωμάτευση υπηρεσιακού γιατρού ή Υπηρεσιακής Υγειονομικής Επιτροπής.

Από την υπηρεσία μας έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθμ. 1742/18/309869 από 13/02/2018 Διαταγή σχετικά με τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος. Οι δικαιούχοι απευθύνονται στη Γραμματεία της Υπηρεσίας που υπηρετούν για τη διαδικασία χορήγησης του σχετικού επιδόματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 210 69 81 078, pol 1041400.

4. Έξοδα κηδείας του εν ενεργεία προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, των συνταξιούχων και των μελών των οικογ ενειών τους (οικ.2/7029/0094 από 8-2-2005 κ.υ.α. (Β’ 213)- κεφ. Α΄ της υπ’ α ριθμ. 5 από 23-12-1982 Κανονιστικής Διατα γής Δ/νση ς Οικονο μικού Αρχηγ είου Χω ροφυλακής)

1. Σύμφωνα με τα εδάφια Β5, Β6, Β7 και Β8 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της οικ.2/7029/0094 από 8-2-2005 κ.υ.α. (Β’ 213), προβλέπεται η καταβολή εξόδων κηδείας από τον Ο.Π.Α.Δ στις εξής περιπτώσεις θανάτου:

(i) Συνταξιούχου Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν από την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας.

(ii) Συζύγου και τέκνων συνταξιούχου Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν από την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας και που προστατεύονται απ’ αυτόν.

(iii) Συνταξιούχου εκ μεταβιβάσεως στρατιωτικού, της Ελληνικής Αστυνομίας.

(iv) Συζύγου και τέκνων, συνταξιούχου εκ μεταβιβάσεως στρατιωτικού, της Ελληνικής Αστυνομίας, που προστατεύονται από αυτόν.

Σύμφωνα με την παράγραφο ΣΤ1 του άρθρου 10 της εν λόγω κ.υ.α. ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου των ανωτέρω προσώπων, ο Ο.Π.Α.Δ. καταβάλλει για έξοδα κηδείας μέχρι το ποσό των χιλίων ευρώ 1.000,00 €.

2. Σύμφωνα με το κεφ. Α΄ της υπ’ αριθμ. 5 από 23-12-1982 Κανονιστικής Διαταγής Δ/νσης Οικονομικού Αρχηγείου Χωροφυλακής, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καταβάλει έξοδα κηδείας στις κάτωθι περιπτώσεις:

(i) Στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκεται στην ενέργεια ή τη μόνιμη διαθεσιμότητα και αποβιώνει ευρισκόμενο στην κατάσταση αυτή, καθώς και στο ίδιο προσωπικό που βρίσκεται στην κατάσταση της αποστρατείας, εφόσον έχει συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο, μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων, της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής και της τέως Αστυνομίας Πόλεων.

(ii) Στα μέλη της οικογενείας (σύζυγος και τέκνα) του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που βρίσκεται στην ενέργεια.

Στις περιπτώσεις καταβολής των εξόδων κηδείας από τον προϋπολογισμό της Ελληνικής Αστυνομίας οι δικαιούχοι απευθύνονται στη Δ/νση Αστυνομίας της περιοχής τους αφού συγκεντρώσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Ληξιαρχική πράξη θανόντα.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του θανόντος.
  • Πρωτότυπη βεβαίωση Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως βιβλιαρίου υγείας του θανόντος ( ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πρώην Ο.Π.Α.Δ.).
  • Πρωτότυπο πιστοποιητικό του Γ.Λ.Κ. για λήψη εξόδων κηδείας συνταξιούχου.
  • Βεβαίωση περί των αποδοχών από την Υπηρεσία του εφ΄ όσον ο αποθανών ήταν στην ενέργεια.
  • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα του Ν.Δ. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: α) Η κηδεία έγινε με μέριμνα και με δαπάνες του αιτούντος. β) Ο αποθανών ήταν ασφαλισμένος στο Δημόσιο ή αν ήταν και σε κάποιον άλλο ασφαλιστικό φορέα, σε ποιόν και ότι δεν θα λάβει έξοδα κηδείας απ΄ αυτόν τον φορέα.
  • Πρωτότυπο και εξοφλημένο τιμολόγιο του γραφείου τελετών, σε περίπτωση που είναι επί πιστώσει θα επισυνάπτονται οι εξοφλητικές αποδείξεις, το ποσό του τιμολογίου να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εξόδων κηδείας.
  • ΙΒΑΝ του δικαιούχου σε τρία (3) αντίγραφα.
  • Έγγραφο Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. και η Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 210 69 81 078, pol 1041400.

5. Α. Σύνταξη – Επίδομα μερικής ανικανότητας – εφάπαξ βοήθημα παθόντων / ορφανικών οικογενειών

α. Σύνταξη παθόντων για πάθημα ή τραύμα που δεν οφείλεται στην υπηρεσία (άρθρο 26 παρ. 1 περ. δ π.δ. 169/2007 και άρθρο 7 παρ. 3 περ. β ν.2084/1992).

1. Το καταταγέν ένστολο προσωπικό μέχρι την 31-12-2010, δικαιούται σύνταξη αν απομακρυνθεί των τάξεων για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει 5ετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Αν καταστεί ανίκανο, λόγω ατυχήματος, που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, η κατά το προηγούμενο εδάφιο πενταετία μειούται στο ήμισυ.

2. Στους καταταγέντες μετά την 01-01-2011, που ανήκουν για κύρια σύνταξη στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω υγείας από τον e-ΕΦΚΑ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

β. Σύνταξη παθόντων εξαιτίας της υπηρεσίας (άρθρο 26 παρ. 1 περ. ε και άρθρο 45 π.δ. 169/2007 και άρθρο 10 ν.2084/92).

Αν απομακρυνθεί των τάξεων για σωματική ή διανοητική ανικανότητα από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ετών υπηρεσίας. Επισημαίνεται ότι, ποσοστό ανικανότητας μικρότερο του 25% για όσους κατετάγησαν μέχρι 31-12-1992 και 50% για όσους κατετάγησαν από 1-1-1993 δεν παρέχει δικαίωμα για σύνταξη ανικανότητας εξαιτίας της υπηρεσίας.

Το ποσοστό αναπηρίας των παθόντων, καθορίζεται από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

γ. Σύνταξη οικογένειας θανόντος όχι εξαιτίας της υπηρεσίας (άρθρο 12 ν. 4387/2016).

1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα μέλη της οικογένειάς του όπως αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 12 ν. 4387/2016.

2. Με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4578/2018 (Α΄200), ορίζεται ότι σε περίπτωση θανάτου λόγω πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιών, σεισμών και λοιπών θεομηνιών σε πληγείσες περιοχές, όπως αυτές οριοθετούνται από την εκάστοτε απόφαση των αρμοδίων Υπουργών, στον επιζώντα σύζυγο και στα τέκνα του θανόντα καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση του άρθρου 12 του ν. 4387/2016 (Α΄85), σύνταξη ποσού ίσου με το ποσό της σύνταξης που δικαιούται ή έχει δικαιωθεί ο θανών. Το ποσό αυτό καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ αντί της σύνταξης λόγω θανάτου του άρθρου 12 του ν. 4387/2016.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

δ. Σύνταξη οικογένειας θανόντος εξαιτίας της υπηρεσίας (άρθρο 31, 45 και 48 π.δ. 169/2007 και 9, 10 και 12 ν.2084/1992).

1. Απονέμεται σύνταξη, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ειδικές διατάξειςστη σύζυγο και στα άγαμα τέκνα μέχρι τη συμπλήρωση του 18 ου έτους ή του 22 ου αν σπουδάζουν σε Ι.Ε.Κ. Δημοσίου ή 24 ου σε Α.Ε.Ι.

2. Επισημαίνεται ότι, με την παρ. 17 άρθρο 8 του ν. 2592/1998 (Α΄57) στους γονείς του άγαμου χωρίς τέκνα ο οποίος έχει καταταγεί ή προσληφθεί για πρώτη φορά μετά την 1 η Ιανουαρίου 1993, χωρίς να έχει ασφαλιστεί σε κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης έως τις 31 Δεκεμβρίου 1992, εφόσον αυτός πεθάνει στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξ’ αιτίας της, παρέχεται εφάπαξ οικονομικό βοήθημα εκατό χιλιάδων (100.000,00) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα, από την υπηρεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

ε. Σύνταξη παθόντων κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο (βίαιο συμβάν – ν.1977/1991 και άρθρο 2 ν. 3234/2004).

1. Σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1977/1991 καθορίζεται ο μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης του ενστόλου, ο οποίος, κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο και καθίσταται πλήρως ανίκανος για εργασία χωρίς να μετατάσσεται για την αιτία αυτή σε ειδικές καταστάσεις διαθεσιμότητας, αποστρατείας ή υπηρεσίας γραφείου.

Στα παραπάνω πρόσωπα που καθίστανται μερικώς ανίκανοι (≥25%) για εργασία, αλλά εξακολουθούν να εργάζονται ή είναι συνταξιούχοι, δικαιούνται προσωπικού και αμεταβίβαστου επιδόματος ανικανότητας, ίσου με το ποσοστό της ανικανότητας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1977/1991.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3234/2004 καθορίζεται η απονεμητέα σύνταξη στην ορφανική οικογένεια του ένστολου προσωπικού που πεθαίνει κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο ή δολοφονείται ή τραυματίζεται θανάσιμα από μεμονωμένο άτομο ή ομάδα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς του ως εν ενεργεία ή εν συντάξει.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

στ. Σύνταξη παθόντων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης ή άλλου εγκλήματος βίας (ν. 1897/90 και άρθρο 8 ν.4285/2014).

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1897/1990 οι ένστολοι που καθίστανται πλήρως ανίκανοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης ή άλλου εγκλήματος βίας, που έγινε σε βάρος τους, λόγω της ιδιότητάς τους, δικαιούνται ανεξάρτητα από το βαθμό και τα έτη της υπηρεσίας τους, συντάξεως από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα που αντιστοιχεί στον καταληκτικό βαθμό που ανήκαν και μέχρι του οποίου θα εξελίσσοντο ως εν ενεργεία βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά το χρόνο του παθήματος με πλήρη συντάξιμη υπηρεσία. Το ίδιο ισχύει αν η τρομοκρατική πράξη έγινε σε βάρος προσώπου, λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του ως ενστόλου ή λόγω της κατά τη διάρκεια της ιδιότητάς του αυτής άσκησης των καθηκόντων.

Για την εφαρμογή του παρόντος ως πλήρης ανικανότητα θεωρείται αυτή που ανέρχεται σε ποσοστό 67% και άνω. Για το ποσοστό της ανικανότητας και το χρόνο που επήλθε, αποφαίνεται η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.).

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.1897/1990, αν από τρομοκρατική πράξη ή άλλο έγκλημα βίας επήλθε ο θάνατος, η σύζυγος του φονευθέντος καθώς και τα τέκνα του, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του οικείου φορέα, δικαιούνται συντάξεως, μερίσματος ή περιοδικού βοηθήματος ίσων με αυτά που θα καταβάλλονταν στον φονευθέντα αν είχε καταστεί από την τρομοκρατική πράξη τελείως ανίκανος για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1897/1990 οι ένστολοι που καθίστανται διαρκώς μερικώς ανίκανοι (≥25%) εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης ή άλλου εγκλήματος βίας και παραμένουν στην υπηρεσία τους ως ικανοί δικαιούνται επιδόματος ανικανότητας σε ποσοστό επί του εκάστοτε βασικού μισθού του βαθμού τους ίσο με το ποσοστό της ανικανότητάς τους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και μετά τη συνταξιοδότησή τους, υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού του βαθμού, με βάση το οποίο κανονίζεται η σύνταξή τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

ζ. Καταβολή εφάπαξ βοηθήματος από το Δημόσιο (άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3234/2004).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5 του ν.3234/2004 αν σύζυγος ή τέκνα υπαλλήλων ή στρατιωτικών φονευθούν ή καταστούν πλήρως ανίκανοι για εργασία εξαιτίας η εξ’ αφορμή εγκληματικής πράξης σχετικής με την ιδιότητα του συζύγου ή του γονέα τους, χορηγείται από το Δημόσιο εφάπαξ βοήθημα που ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

η. Αποπληρωμή στεγαστικού δανείου θύματος από το Δημόσιο (άρθρο 5Α ν.1897/1990).

Σε περίπτωση που το θύμα τρομοκρατικής πράξης ή εγκλήματος βίας, η σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα, όπως τα πρόσωπα αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990, είχαν λάβει δάνειο για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών τους, το Δημόσιο αναλαμβάνει, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, την εξυπηρέτηση του έως την πλήρη αποπληρωμή του δανείου ή έως το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, εφόσον το ποσό αυτού υπερβαίνει τις 150.000 ευρώ. Η παρούσα διάταξη έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις τρομοκρατικών πράξεων ή εγκλημάτων βίας, που έλαβαν χώρα από 1ης Ιανουαρίου 2014 και εφεξής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

Β. Διαδικασία ανα γ νώρισης δικαιώ ματος κατα βολής σύντα ξης – Επιδό ματος μερικής ανικανότητας – Εφάπαξ βοηθήματος-Αποπληρωμής στεγαστικού δανείου.

1. Για την αναγνώριση του δικαιώματος καταβολής σύνταξης παθόντος / θανόντος εξαιτίας της υπηρεσίας, επιδόματος μερικής ανικανότητας και εφάπαξ βοηθήματος (περ. β, δ, ε, στ, ζ), υποβάλλεται σχετική αίτηση από τους ενδιαφερομένους μέσω των οικείων Διευθύνσεων Αστυνομίας.

Η υποβολή των δικαιολογητικών σύνταξης για πάθημα ή τραύμα που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, καθώς και στις ορφανικές οικογένειες των εν ενεργεία στελεχών (περ. α, γ) διενεργείται από τις οικείες Διευθύνσεις Αστυνομίας προς την Υπηρεσία μας. Στο εν αποστρατεία προσωπικό, η μεταβίβαση της κύριας σύνταξης στη σύζυγο και στα τέκνα διενεργείται ηλεκτρονικά στον e-ΕΦΚΑ, απευθείας από τους ενδιαφερομένους.

2. Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση συνταξιοδοτικής ανάκρισης γνωματεύουν κατά σειρά, η Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) και η Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) και στη συνέχεια ο συνταξιοδοτικός φάκελος αποστέλλεται στο αποφασίζον όργανο, ήτοι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο είναι αρμόδιο, για τον τελικό καθορισμό της σύνταξης, ενώ στην καταβολή των εφάπαξ βοηθημάτων (περ. δ. 2, ζ) αποφασίζον όργανο τυγχάνει η Υπηρεσία μας.

3. Στην επιδότηση στεγαστικού δανείου,(περ. στ), οι αιτήσεις των δικαιούχων με τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με την 35915/2016 Κ.Υ.Α. (Β΄ 2092), υποβάλλονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών που ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και μεριμνά για την έκδοση απόφασης ανάληψης της σχετικής υποχρέωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404

Γ. Λοιπές Παροχές-Ευεργετήματα για τα παιδιά των θυμάτων της τρομοκρατίας (άρθρο 10 του ν.1897/1990).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1897/1990 (Α΄120), ορίζεται ότι τα τέκνα των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των καθηκόντων τους προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος δικαιούνται ευεργετημάτων σχετικών με μεταγραφές και σίτιση σε φοιτητικές λέσχες και διαμονή τους σε φοιτητικές εστίες, πρόσληψής τους στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και στις τράπεζες καθ` υπέρβαση του προβλεπομένου από την προκήρυξη του διαγωνισμού αριθμού, εάν επιτύχουν στο σχετικό διαγωνισμό και δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτόν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: email : oikonomikontm4@astynomia.gr & τηλέφωνο: 2107778646, 2107483808, 2107483683, pol 1168402, 1168404