Παροχές Ιδρύματος Μέριμνας & Αριστείας

Στο Ίδρυμα Μέριμνας & Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας λειτουργούν δύο ειδικοί Λογαριασμοί Αρωγής, οι οποίοι παρέχουν οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους:

α. Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας

β. Ειδικός Λογαριασμός Αρωγής Ορφανών Τέκνων Προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος