Διορισμός συγγενούς θανόντος ή τραυματισθέντος αστυνομικού υπαλλήλου κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του ν.1339/1983, όπως ισχύει σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας σε ποσοστό τουλάχιστον 67% συνεπεία τραυματισμού αστυνομικού υπαλλήλου κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, ο σύζυγος ή ένα τέκνο αυτού προσλαμβάνεται, κατόπιν αιτήσεώς του, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ως διοικητικός υπάλληλος ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανάλογα με τα προσόντα του, κατ΄ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξαρτήτως ύπαρξης κενής οργανικής θέσης, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού (άρθρα 4-10 του ν.3528/2007). Αν οι κατά τα ανωτέρω αποβιούντες ή καθιστάμενοι ανίκανοι δεν έχουν σύζυγο ή τέκνα το δικαίωμα διορισμού παρέχεται κατά προτεραιότητα σε έναν από τους γονείς ή μία αδελφή ή έναν αδελφό αυτών. Η αίτηση για πρόσληψη των δικαιούμενων προσώπων υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ετών από την απόκτηση των απαραίτητων προσόντων διορισμού τους σε οποιαδήποτε θέση.