Σχολή Εθνικής Ασφάλειας

Η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας έχει ως αποστολή τη μετεκπαίδευση και επιμόρφωση, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, των ανώτερων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, σε θέματα που σχετίζονται με τη στρατηγική και την πολιτική εθνικής ασφάλειας.

Η Σχολή εδρεύει στις Αχαρνές Αττικής και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία. Λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης και συγκροτείται από το Τμήμα Σπουδών και το Τμήμα Εσωτερικών Λειτουργιών.

Ο αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή δεν υπερβαίνει τους σαράντα (40) σπουδαστές και καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται:

 • η προέλευση των σπουδαστών σε ποσοστό μέχρι 40% να προέρχεται από Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, από Πολιτικούς Υπαλλήλους Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και κατανέμονται οι θέσεις των σπουδαστών σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες κατηγορίες.
 • η χρονολογία έναρξης και λήξης της εκπαίδευσης, το χρονοδιάγραμμα των αναγκαίων ενεργειών ή διαδικασιών για την εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, στο Γ.Ε.ΕΘ.Α., στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα καθώς και στο Υπουργείο Εσωτερικών, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων και τις περαιτέρω, κατά περίπτωση, ενέργειες.

Στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας εισάγονται:

 • Ανώτεροι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας που φέρουν το βαθμό του Αστυνόμου Α΄ ή του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, έχουν πραγματική υπηρεσία Αξιωματικού τουλάχιστον δεκαεπτά (17) ετών κατά την ημερομηνία εισόδου στη Σχολή και δεν καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας ή δεν συμπληρώνουν 35ετία εντός της επόμενης τετραετίας από την ημερομηνία εισόδου στη Σχολή.
 • Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος με βαθμό Ταγματάρχη ή Αντισυνταγματάρχη και αντιστοίχων βαθμών.
  Οι εισαγόμενοι για φοίτηση στη Σχολή Εθνική Ασφάλειας Αξιωματικοί, πρέπει να κατέχουν τα προβλεπόμενα από το νόμο και τους οικείους κανονισμούς, ουσιαστικά προσόντα για περαιτέρω εξέλιξη και να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση. Η ηλικία των προς φοίτηση Αξιωματικών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 52ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους ενάρξεως της φοιτήσεως.
 • Πολιτικοί Υπάλληλοι Υπουργείων και Υπηρεσιών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, οι οποίοι πρέπει να ανήκουν στον Κλάδο Π.Ε., να έχουν βαθμό Α΄, να έχουν εγγραφεί στον πίνακα προακτέων κατ΄ απόλυτη εκλογή και ηλικία, που συνεπάγεται δυνατότητα περαιτέρω παραμονής τους στην Υπηρεσία για πέντε (5) έτη τουλάχιστον και να είναι εξουσιοδοτημένοι για το χειρισμό θεμάτων κρατικής ασφάλειας. Η ηλικία των προς φοίτηση Πολιτικών Υπαλλήλων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους ενάρξεως της φοιτήσεως.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν την εισαγωγή τους στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και συγκεντρώνουν τα προβλεπόμενα προσόντα, υποβάλλουν στις Υπηρεσίες τους, εντός των προθεσμιών, σχετική αίτηση στην οποία επισυνάπτουν τυχόν επιπλέον στοιχεία, όπως τίτλους σπουδών (μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία Α.Ε.Ι., πτυχία ξένων γλωσσών, εκπαιδεύσεις ή μετεκπαιδεύσεις σε άλλα αντικείμενα που προσιδιάζουν προς αυτό της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας), ώστε να ληφθούν υπόψη για την επιλογή τους.

Η εισαγωγή των σπουδαστών στη Σχολή γίνεται με επιλογή και χωρίς εξετάσεις.

Η επιλογή των σπουδαστών που προέρχονται από το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας (αξιωματικοί ή πολιτικοί υπάλληλοι) γίνεται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενη από τον Προϊστάμενο του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού και τους Διευθυντές των Διευθύνσεων Προσωπικού και Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, ο ανώτερος ή αρχαιότερος των οποίων εκτελεί χρέη προέδρου.

Οι διαδικασίες υποβολής των δικαιολογητικών και επιλογής των υποψηφίων που προέρχονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, τα Υπουργεία και τις λοιπές Υπηρεσίες, καθορίζονται από τα οικεία αρμόδια όργανα.

Η φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας διαρκεί από έξι (6) μέχρι οκτώ (8) μήνες και αρχίζει εντός του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Οι σπουδαστές κατά το χρόνο εκπαίδευσής τους αποσπώνται στη Σχολή και δεν διατίθενται σε άλλη υπηρεσία.

Οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους:

Α) διδάσκονται τις ακόλουθες ομάδες θεμάτων:

 • Α΄ Ομάδα: Θέματα Κρατικής Ασφάλειας. Στρατηγική και Πολιτική Εθνικής Ασφάλειας.
 • Β΄ Ομάδα: Διακρατικές και Διεθνείς Σχέσεις. Διεθνείς Οργανισμοί. Δίκαιο και Θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Γ΄ Ομάδα: Διεθνές Δίκαιο. Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Δ΄ Ομάδα: Εθνικά θέματα – Διεθνείς Συνθήκες. Πολιτική και Διπλωματική Ιστορία νεότερων χρόνων.
 • Ε΄ Ομάδα: Εφαρμογή της Διοικητικής Επιστήμης και Πρακτικής στη Δημόσια Διοίκηση. Δημόσια Ασφάλεια και Διαχείριση Κρίσεων.

Β) δύναται να κατανεμηθούν σε ομάδες εργασίας και επιτροπές μελετών για την εκπόνηση ομαδικών εργασιών πάνω σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα της εκπαίδευσης

Γ) υποχρεούνται να συντάξουν, παραδώσουν και παρουσιάσουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής, σε χρόνο που καθορίζεται με το πρόγραμμα εκπαίδευσης, ατομική εργασία (διατριβή), η σύνταξη της οποίας γίνεται με τις έγγραφες οδηγίες και υποδείξεις της Σχολής.

Στους σπουδαστές που αποφοιτούν ευδόκιμα από τη Σχολή απονέμεται, σε επίσημη τελετή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις σπουδές της Στρατηγικής και Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας.

Οι ευδοκίμως αποφοιτούντες από τη Σχολή Αξιωματικοί φέρουν στη στολή τους διακριτική μεταλλική κονκάρδα, η οποία επί της κυρίας όψης απεικονίζει τον Παγκόσμιο Χάρτη των πέντε Ηπείρων και στο μέσον αυτής τον Παρθενώνα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Λ. Θρακομακεδόνων 101, 13679 – Αχαρνές Αττικής
Τηλέφωνα: 210-2424362, 210-2424364, 210-2424357
Fax: 213-1527711, 210-2424359
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sea.policeacademy@hellenicpolice.gr