Εκπαιδευτικό Συμβούλιο

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον Διοικητή της Σχολής, τον Διοικητή του Τμήματος Δοκίμων Υπαστυνόμων, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Σπουδών, έναν ανώτερο Αξιωματικό της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Α­στυνομίας, τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκπαιδευτικών Μελετών της Αστυνομικής Ακαδημίας, δύο ιδιώτες καθηγητές και τον Αρχηγό της Σχολής, ως εκπρόσωπο των ­Δοκίμων. Καθήκοντα Προέδρου του Συμβουλίου εκτελεί ο Διοικητής της Σχολής. Ως γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται κατώτερος Αξιωματικός της Σχολής.

Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο έχει αρμοδιότητα υποβολής προτάσεων για:

  • Την κατάρτιση και την τροποποίηση ή βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμμα­τος. Ειδικότερα, καθορίζει το σκοπό, το στόχο, τη διαδικασία, τη βιβλιογραφία και γενικά τη μεθοδολογία διδασκαλίας κάθε μαθήματος (Lesson Plan).
  • Τις αδυναμίες εφαρμογής του προγράμματος εκπαίδευσης, την τυχόν ανεπάρ­κεια του διδακτικού προσωπικού, την καταλληλότητα των βιβλίων ή άλλων μέσων που προτείνονται ως εκπαιδευτικά βοηθήματα, τη συγγραφή, από προσωπικό της Ελλη­νικής Αστυνομίας ή ιδιώτες, εκπαιδευτικών βιβλίων ή άλλων εκπαιδευτικών βοη­θημάτων, καθώς και την αναμόρφωση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών βιβλίων και βοηθημάτων στις ανάγκες της εκπαίδευσης, ύστερα από εισηγήσεις.
  • Τη γνωμοδότηση σε οποιοδήποτε ζήτημα αναφερόμενο στη βελτίωση της εκπαί­δευσης.