Διαβουλεύσεις

 

 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α/Α Περιγραφή
είδους
Κωδικός
αριθμός
είδους
Ποσότητα Αξία Ημερομηνία
έναρξης
διαβούλευσης
Ημερομηνία
λήξης
διαβούλευσης

Κείμενα Τεχνικών Προδιαγραφών

E-mail Αποστολής Παρατηρήσεων

1 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-ΚΑΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑΣ 34144000-8 3 2.800.000€ 12/07/2011 27/07/2011 Αρχείο σε μορφή pdf m.par_tes@astynomia.gr
210-6977775
2 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ X-RAY 34144000-8 3 2.300.000€ 12/07/2011 27/07/2011 Αρχείο σε μορφή pdf m.par_tes@astynomia.gr
210-6977775