Αρχή πιστοποίησης

Έργο της εν λόγω Αρχής είναι η πιστοποίηση των καταστάσεων δαπανών και αιτήσεων πληρωμών πριν την αποστολή τους στην Επιτροπή.

Τα καθήκοντα που εκτελεί η Αρχή Πιστοποίησης είναι:

  1. Πιστοποιεί ότι:
    1. Η δήλωση δαπανών είναι ακριβής, ότι είναι αποτέλεσμα αξιόπιστων λογιστικών συστηµάτων και ότι στηρίζεται σε επαληθεύσιµα δικαιολογητικά.
    2. Οι δηλωθείσες δαπάνες είναι σύµφωνες µε τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες και έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση µε δράσεις που επιλέ­χθηκαν σύµφωνα µε τα κριτήρια που ισχύουν για το πρόγραµµα και συνάδουν µε τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες.
  2. Διασφαλίζει για σκοπούς πιστοποίησης, ότι λαµβάνει επαρκείς πληροφορίες από τις υπεύθυνές αρχές ως προς τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιού­νται σε σχέση µε τις δαπάνες που περιλαµβάνονται στις δηλώσεις δαπανών.
  3. Λαµβάνει υπόψη, για τους σκοπούς της πιστοποίησης, τα αποτελέσµατα των λογιστι­κών ελέγχων που πραγµατοποιήθηκαν υπό την ευθύνη της, ενώ συνυπολογίζει και όλα τα αποτελέσµατα των διενεργηθέντων ελέγχων από την Αρχή Ελέγχου.
  4. Τηρεί σε ηλεκτρονική µορφή λογιστικά αρχεία για τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή.
  5. Επαληθεύει την ανάκτηση κάθε κοινοτικής χρηµατοδότησης που διαπιστώθηκε ότι έ­χει καταβληθεί αχρεωστήτως ως αποτέλεσµα παρατυπιών που εντοπίσθηκαν.
  6. Τηρεί λογαριασµό/µητρώο των προς ανάκτηση και ανακτηθέντων ποσών καθώς επί­σης και των ποσών που αποσύρονται µετά από ακύρωση του συνόλου ή µέρους της χρηµατοδότησης µιας πράξης. Τα ανακτηθέντα ποσά επιστρέφονται στο γενικό προϋπολογισµό της ΕΕ πριν από το κλείσιµο του προγράµµατος, µε αφαίρεσή τους από την επόµενη κατάσταση δαπανών όπου αυτό είναι δυνατόν. Σε αντίθετη περίπτωση εκδίδεται απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης.

[Απόφαση αριθ. 574/2007/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαΐου 2007 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, για την περίοδο 2007 έως 2013, ως μέρος του γενικού προγράμματος «Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών»].