05-12-2022: Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού»

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις