08-12-2020: Απόφαση με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων – συμπληρωματικών πληροφοριών και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού, διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού της υπ’ αριθ. 42/2020 Διακήρυξης Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ…

Δείτε την Απόφαση εδώ.

Δείτε την υπ’ αριθ. 42/2020 Διακήρυξη εδώ

Τελευταιές Αναρτήσεις