20-12-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συσκευών γραφείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.

Τελευταιές Αναρτήσεις